Pel seu funcionament competitiu i la més eficaç presa de decisions les empreses precisen disposar de la millor informació econòmico-financera i dels principals indicadors sobre la marxa del seu negoci .

Col·laborem amb les empreses en el disseny, implantació i manteniment dels sistemes d’informació mes eficaços i en l’anàlisi de la informació resultant, proposant les més adequades recomanacions.

Prestem els nostres serveis de forma permanent i continuada, o de forma puntual, davant una situació concreta.

Donem suport continuat a la Direcció de les empreses, mitjançant el nostre servei de seguiment i anàlisi permanent de la informació econòmica i comptable del negoci, amb les visites i reunions necessàries.

 • Assessorament en la definició de l’estructura de comptes i procediments comptables
 • Assessorament en el disseny d’estadístiques, quadres d’informació, models de “reporting” i pressupostos
 • Revisió i seguiment continuat dels sistemes d’informació aplicats. Anàlisi de la informació, detecció d’errors i elaboració de conclusions
 • Informes periòdics de revisió i recomanacions
 • Assessorament en l’elaboració dels comptes anuals, “Reporting Package” i altres informes

Mitjançant la nostra revisió – “Due Diligence” – de diferents àrees del negoci que es vol adquirir, aportem al comprador una avaluació independent i detallada del negoci del venedor, revisant l’existència de possibles passius ocults i contingències en totes les àrees d’estudi. En els processos de “Due Diligence” cobrim les àrees financera, comptable i fiscal.

Realitzem les nostres intervencions sobre empreses, negocis, branques d’activitat o actius en els que combinem diferents sistemes d’anàlisi i criteris.

 • Processos d’adquisició o venda
 • Informes d’expert independent (fusions, adquisicions, aportacions no dineràries)
 • Conflictes i litigis
 • Reestructuració de companyies o grups
 • Emissió d’accions i participacions

Col·laborem amb les empreses en el disseny dels procediments i sistemes d’informació que garanteixin la fiabilitat de les dades, sintetitzin els indicadors clau en la gestió del negoci i permetin la identificació de desviacions i l’aplicació de mesures correctores.

 • Revisió dels procediments administratius i comptables
 • Disseny d’informes econòmics i financers
 • Estats financers previsionals
 • Pressupostos de tresoreria
 • Plans de viabilitat i reconducció

La nostra experiència com assessors d’empresa ens permet tenir una visió independent i plural de les problemàtiques d’organització i informació de les empreses i de les solucions més efectives. En aquest aspecte, col·laborem amb els nostres clients en la cerca i implantació de l’opció més adient en els processos d’informatització.

 • Estudi i disseny dels procediments
 • Elecció dels sistemes informàtics
 • Col·laboració en la implantació i posada en marxa

Prestem assistència com a experts independents, en conflictes privats o judicials, tant en procediments civils, penals, com arbitrals, servint els nostres Informes Pericials com a proves proporcionades per les parts o bé sol·licitades pel tribunal.

Preparem Informes Pericials objectius i independents en l’àmbit econòmic, financer i comptable, per a ser utilitzats per les parts o pels seus assessors legals en qualsevol fase d’un conflicte i en les diferents jurisdiccions.

Les nostres intervencions s’emmarquen en la següent normativa:

 • Llei d’enjudiciament civil
 • Llei d’enjudiciament criminal
 • Llei d’arbitratge
 • Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa
 • Llei de procediment laboral

Els nostres serveis inclouen entre d’altres:

 • Preparació de Dictàmens Pericials com a Expert Independent en entorns de conflicte o litigi, amb objecte de clarificar qüestions tècniques complexes
 • Quantificació de danys i prejudicis (dany emergent i lucre cessant)
 • Contra-informes o proves de contrari
 • Ratificació davant els Tribunals