Operar en l’àmbit econòmic demana la projecció d’una dinàmica de credibilitat i confiança de les empreses cap als seus elements participants i grups d’interès, des dels propis empleats, socis o directius, fins als inversors, clients, proveïdores o entitats de crèdit.

Com a auditors independents, en les nostres intervencions aportem fiabilitat a la informació que emet l’empresa i amb això transparència a la seva gestió. En el desenvolupament de les nostres actuacions analitzem els aspectes crítics del negoci i els procediments administratius i identifiquem possibles deficiències i millores en el control intern que contribueixen a l’estabilitat i projecció dels nostres clients.

L’auditoria de comptes és una activitat regulada que consisteix en la revisió i verificació dels comptes anuals, i d’altres estats financers o documents comptables, per tal d’emetre un informe sobre la seva fiabilitat. Aquesta activitat ha de ser realitzada per un auditor de comptes o una societat d’auditoria.

Els auditors de comptes realitzen a més altres treballs que les disposicions legals els hi atribueixen i és també comú i acceptada la seva intervenció en altres treballs no atribuïts per disposicions legals, contemplats en les Normes Internacionales d’Auditoria (Revisions limitades d’estats financers i documents comptables i Informes de procediments acordats).

Auditoria de comptes

S’han de sotmetre a l’auditoria de comptes anuals, les entitats, de qualsevol naturalesa jurídica, en les que concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Que emetin valors admesos a negociació en mercats secundaris oficials de valors o sistemes multilaterals de negociació.

b) Que emetin obligacions en oferta pública.

 • Que es dediquin de forma habitual a la intermediació financera
 • Que tinguin per objecte social qualsevol activitat subjecta al text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, dins dels límits que s’estableixin reglamentariament, així com els Fons de pensions i les seves entitats gestores.

Que rebin subvencions, ajudes o realitzin obres, prestacions, serveis o subministrin béns a l’Estat i altres organismes públics dins dels límits que reglamentàriament fixi el Govern per mitjà d’un reial decret.

Les entitats, que hagin de formular comptes anuals, que durant un exercici econòmic hagin subscrit amb el sector públic els contractes que preveu l’article 2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, per un import total acumulat superior a 600.000 euros, i aquest representi més del 50% de l’import net de la seva xifra anual de negocis, estan obligades a sotmetre a auditoria els comptes anuals corresponents a aquell exercici social i els del següent a aquell.

Les entitats, que hagin de formular comptes anuals conforme al marc normatiu d’informació financera que els sigui aplicable.

S’exceptuen d’aquesta obligació les entitats que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cadascun d’aquests, almenys dues de les circumstàncies següents:

 • Que el total de les partides de l’actiu no superi els 2.850.000 euros (societats de capital) o els 4.000.000 euros (resta d’entitats).
 • Que l’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els 5.700.000 euros (societats de capital) o els 8.000.000 euros (resta d’entitats).
 • Que el nombre mitjà de treballadors ocupats durant l’exercici no sigui superior a 50.

Les entitats perden aquesta facultat si deixen de reunir, durant dos exercicis consecutius, dues de les circumstàncies a què es refereix el paràgraf anterior.

En el primer exercici social des de la seva constitució, transformació o fusió, les entitats queden exceptuades de l’obligació d’auditar-se si reuneixen, al tancament de l’esmentat exercici, almenys dues de les tres circumstàncies expressades a l’apartat anterior.

A les societats que no estiguin obligades a sotmetre els comptes anuals a verificació per un auditor, els socis que representin, almenys, el cinc per cent del capital social poden sol·licitar del registrador mercantil del domicili social que, amb càrrec a la societat, nomeni un auditor de comptes perquè efectuï la revisió dels comptes anuals d’un exercici determinat sempre que no hagin transcorregut tres mesos a comptar de la data de tancament de l’exercici esmentat.

Si la cooperativa no està obligada a auditar els seus comptes anuals, el cinc per cent dels socis pot sol·licitar del Registre de societats cooperatives que, amb càrrec a la societat, nomeni un auditor de comptes perquè efectuï la revisió de comptes anuals d’un determinat exercici, sempre que no hagin transcorregut tres mesos a comptar de la data de tancament de l’esmentat exercici.

Excepcionalment, l’encarregat del Registre de fundacions de competència estatal pot designar, a instància del protectorat o de qualsevol dels membres del patronat, un auditor de comptes per verificar els comptes anuals d’un exercici determinat, en els casos en què el patronat, estant obligat a nomenar un auditor, no ho hagi fet abans de la finalització de l’exercici que s’ha d’auditar.

El nomenament d’auditors en les entitats subjectes a l’obligació d’auditar els comptes anuals, per raó de la seva dimensió o pel fet de rebre subvencions o operar amb organismes públics, es farà per l’òrgan al qual correspongui tal competència, abans de que finalitzi l’exercici social a auditar: 

 • Societats de capital. Per la Junta General. 
 • Cooperatives. Per l’Assemblea General. 
 • Fundacions. Pel Patronat. 

Nomenament d’auditors quan l’òrgan competent no hagi nomenat l’auditor abans que finalitzi l’exercici que s’ha d’auditar, i ho hagi de fer, o la persona nomenada no accepti el càrrec o no pugui complir les seves funcions:

 • Societats de capital. Els administradors i qualsevol soci poden sol·licitar del registrador mercantil del domicili social la designació de la persona o persones que hagin de fer l’auditoria. A les societats anònimes, la sol·licitud també la pot fer el comissari del sindicat d’obligacionistes.
 • Cooperatives. El consell rector i les altres persones legitimades per a sol·licitar l’auditoria poden fer la petició de nomenament d’auditor al Registre Central de Cooperatives.
 • Fundacions. L’encarregat del Registre de fundacions de competència estatal pot designar, a instància del protectorat o de qualsevol dels membres del patronat, un auditor de comptes.

 • Els auditors de comptes i les societats d’auditoria han de ser contractats per un període de temps determinat inicialment, que no pot ser inferior a tres anys ni superior a nou a comptar de la data en què s’iniciï el primer exercici a auditar, i poden ser contractats per períodes màxims successius de fins a tres anys una vegada hagi finalitzat el període inicial. No obstant, quan les auditories de comptes no fossin obligatòries, no seran d’aplicació aquestes limitacions.
 • Tractant-se d’entitats d’interès públic, el període total de contractació, incloses les pròrrogues, no pot excedir la durada màxima de deu anys. No obstant això, una vegada finalitzat el període total de contractació màxim de deu anys d’un auditor o societat d’auditoria, el període esmentat es pot prorrogar addicionalment fins a un màxim de quatre anys, sempre que s’hagi contractat de manera simultània al mateix auditor o societat d’auditoria juntament amb un altre o altres auditors o societats d’auditoria per actuar conjuntament en aquest període addicional.

Els grups de societats que estiguin obligats a formular comptes anuals consolidats estan també obligats a sotmetre’ls a auditoria de comptes. 

La societat dominant d’un grup de societats està obligada a formular els comptes anuals consolidats.   . S’exceptua d’aquesta obligació en els casos següents:  

1) Quan el conjunt de societats del grup o subgrup no sobrepassi, durant dos exercicis consecutius en la data de tancament del seu exercici, dos dels límits següents:

 • Que el total de les partides d’actiu no superi els 11.400.000 euros.
 • Que l’import net de la xifra anual de negocis no superi els 22.800.000 euros.
 • Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a 250.

A l’efecte del còmput dels límits hauran d’agregar-se les dades de la societat dominant i els corresponents a la resta de societats del grup i tenir-se en compte els ajustos i eliminacions que procediria realitzar, en cas d’efectuar-se la consolidació.

Alternativament, es podrà considerar exclusivament la suma dels valors nominals que integrin els balanços i els comptes de pèrdues i guanys de totes les societats del grup. En aquest cas, es prendran com a xifres límit del total de les partides de l’actiu del balanç i de l’import net de la xifra anual de negocis les previstes, incrementades en un 20 per 100, mentre que la relativa al nombre mitjà de treballadors no sofrirà variació.

Aquesta dispensa de l’obligació de consolidar no serà d’aplicació quan alguna de las societats del grup hagi emès valors admesos a negociació en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

2) Quan la societat dominant obligada a consolidar sotmesa a la legislació espanyola sigui a la vegada depenent d’una altra que es regeixi per aquesta legislació o per la d’un altre Estat membre de la Unió Europea, sempre que es compleixin les següents condicions:

 • Que aquesta última societat tingui el 50 per 100 o més de les participacions socials d’aquella.
 • Que accionistes o socis que tinguin, al menys, el 90 per 100 de les participacions socials declarin de forma expressa la seva conformitat amb la dispensa.
 • Que la societat dispensada no hagi emès valors admesos a negociació en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

3) Quan la societat obligada a consolidar participi exclusivament en societats dependents que no tinguin un interès significatiu, individualment i en conjunt, per a la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les societat del grup.

4) La dispensa de l’obligació de consolidar no serà d’aplicació per els grups i subgrups de societats als quals, en raó del sector al què pertanyen, els sigui d’aplicació normativa especial que no contempli aquesta possibilitat.

Nomenament: La junta general de la societat obligada a formular els comptes anuals consolidats haurà de designar als auditors de comptes que hauran de controlar els comptes anuals i l’informe de gestió del grup.

Serà obligatòria la rotació de l’auditor signant de l’informe d’auditoria dels comptes anuals consolidats quan transcorrin set anys des de el primer any o exercici en què van ser auditats aquests comptes, i corresponguin al grup de societats que tingui la condició d’entitat d’interès públic o l’import net de la xifra de negocis del grup sigui superior a 50.000.000 de euros.

En cas que, d’acord amb aquest article, l’auditor signant de l’informe d’auditoria dels comptes anuals consolidats hagués de rotar o ser reemplaçat, i fos a la vegada l’auditor de comptes de l’entitat dominant que formula els esmentats comptes anuals consolidats, serà igualment obligatòria la rotació en relació amb aquesta entitat dominant.

Altres treballs atribuïts per disposicions legals

Informe de valoració de les aportacions realitzat per un expert independent.

Tipus:Valoració
Aplicació a:S.A.
Normativa:
Nomenament:Expert independent designat pel registrador mercantil

Determinació del preu de les participacions. A falta de regulació estatutària i a falta d’acord entre les parts, el preu d’adquisició de les participacions serà determinat per un expert independent.

Tipus:Valoració
Aplicació a:S.L.
Normativa:
Nomenament:Un expert independent, diferent a l’auditor de comptes de la societat, designat a tal efecte pels administradors d’aquesta. En els casos d’aportació a societat anònima o comanditària per accions, l’expert independent serà nomenat pel registrador mercantil

Determinació per un expert independent del preu de transmissió de les acciones.

Tipus:Valoració
Aplicació a:S.A.
Normativa:
Nomenament:A falta d’acord entre les parts, el preu d’adquisició de les accions serà el valor raonable que determini un expert independent, diferent a l’auditor de la societat que, nomenin a tal efecte els administradors de la societat

Determinació per part d’un expert independent de l’increment de valor de les participacions o accions usufructuades.

Tipus:Valoració
Aplicació a:S.A. / S.C.A. / S.L.
Normativa:
Nomenament:A falta d’acord entre l’usufructuari i el nu propietari sobre l’import a abonar, aquest serà fixat, per un expert independent, diferent a l’auditor de la societat, que designi el Registre Mercantil

Certificació de l’auditor que, acrediti que, resulten exactes les dades ofertes pels administradors sobre els crèdits a compensar.

Tipus:Auditoria d’altres estats financers o documents comptables
Aplicació a:S.A.
Normativa:
Nomenament:Auditor de comptes de la societat o si la societat no estigués obligada a verificació comptable, auditor de comptes nomenat pel Registro Mercantil a sol·licitud dels administradors

Verificació del balanç per l’auditor.

Tipus:Auditoria d’altres estats financers o documents comptables
Aplicació a:S.A. / S.C.A. / S.L.
Normativa:
Nomenament:Auditor de comptes de la societat, o un auditor nomenat pel Registre Mercantil a sol·licitud dels administradors, si la societat no estigués obligada a verificació comptable

Informe sobre el valor raonable de les accions de la societat, sobre el valor teòric del dret de preferència l’exercici del qual es proposa suprimir o limitar i sobre la raonabilitat de les dades contingudes en l’informe dels administradors.

Tipus:Valoració
Aplicació a:S.A.
Normativa:
Nomenament:Expert independent, diferent de l’auditor de comptes de la societat, nomenat pel Registre Mercantil a sol·licitud dels administradors

Verificació per l’auditor del balanç que serveixi de base a l’operació.

Tipus:Auditoria d’altres estats financers o documents comptables
Aplicació a:S.A. / S.C.A. / S.L.
Normativa:
Nomenament:Auditor de comptes de la societat o si la societat no estigués obligada a sotmetre a auditoria els comptes anuals, l’auditor serà nomenat pels administradors de la societat

Determinació per l’auditor del valor d’accions i participacions no cotitzades en la separació i l’exclusió de socis.

Tipus:Valoració
Aplicació a:S.A. / S.C.A. / S.L.
Normativa:
Nomenament:A falta d’acord entre la societat i el soci, seran valorades per un auditor de comptes diferent al de la societat, designat pel Registre Mercantil

Informe de l’auditor sobre l’informe dels administradores sobre les bases i modalitats de la conversió i en cas de supressió del dret de subscripció preferent, un judici tècnic sobre la raonabilitat de les dades contingudes en l’informe dels administradors i sobre la idoneïtat de la relació de conversió, i, en el seu cas, de les seves fórmules d’ajust, per a compensar una eventual dilució de la participació econòmica dels accionistes.

Tipus:Valoració
Aplicació a:S.A.
Normativa:
Nomenament:Auditor de comptes, diferent a l’auditor de la societat, designat a tal efecte pel Registre Mercantil

Informe de l’auditor de comptes sobre el balanç presentat, quan la societat que es transformi estigui obligada a sotmetre els comptes a auditoria.

Tipus:Auditoria d’altres estats financers o documents comptables
Aplicació a:Societat mercantil, agrupació europea d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic, societat civil, societat anònima europea, societat cooperativa
Normativa:
Nomenament:Auditor de comptes de la societat, quan existeixi obligació d’auditar, excepte quan l’acord de transformació s’adopti en junta universal y per unanimitat

Informe de expert independent sobre el projecte de fusió.

Tipus:Valoració
Aplicació a:Quan alguna de las societats que participin en la fusió sigui anònima (S.A.) o comanditària per accions (S.C.A.)
Normativa:
Nomenament:Un o varis experts independents designats pel registrador mercantil

Verificació per l’auditor del balanç de fusió i les modificacions de les valoracions contingudes en aquest.

Tipus:Auditoria d’altres estats financers o documents comptables / Valoració
Aplicació a:S.A. / S.C.A. / S.L.
Normativa:
Nomenament:Auditor de comptes de la societat, quan existeixi l’obligació d’auditar

Revisió de comptes justificatius de subvencions realitzats per auditors de comptes.

Tipus:Informes de procediments acordats
Aplicació a:Subvencions en què les bases reguladores de la justificació contemplin la intervenció de un auditor
Normativa:
Nomenament:L’auditor de comptes del beneficiari o en cas de no estar sotmès a obligació d’auditar, un auditor designat per aquest, llevat que les bases reguladores prevegin el nomenament d’un altre auditor

Altres treballs contemplats en les Normes Internacionals d’Auditoria

Informe de Procediments Acordats sobre les quantitats de cada tipus d’aparell elèctric i electrònic (AEE) posats en el mercat nacional pels productors adherits als sistemes integrats de gestió (SIG) creats a l’empara del Reial decret 208/2005.

Tipus:Informe de procediments acordats.
Aplicació a:Productors adherits als sistemes integrats de gestió (SIG)
Normativa:Acord privat entre cada productor i els SIG
Nomenament:Auditor de comptes de la societat, quan existeixi l’obligació d’auditar

Informes de procediments acordats sobre les declaracions d’envasos a Ecoembes d’acord amb la Llei d’Envasos 11/1997, desenvolupada reglamentàriament mitjançant el Reial decret 782/1998.

Tipus:Informe de procediments acordats.
Aplicació a:Distribuïdors de productes envasats
Normativa:Acord privat entre cada envasador o distribuïdor i Ecoembes
Nomenament:Auditor de comptes de la societat, quan existeixi obligació d’audita

Les agències de viatges que sol·licitin la seva acreditació com Agent de IATA han d’aportar un informe emès per un auditor de comptes.

Tipus:Revisions limitades.  
Aplicació a:Agències de viatges que sol·licitin la seva acreditació com Agent de IATA
Normativa:Condició imposada per la IATA
Nomenament:El propi sol·licitant