Fidels a la referència d’optimitzar l’aplicació de la normativa vigent i assolir el seu compliment més rendible, mantenim actualitzats els nostre coneixements mitjançant una regulació cuidada del grau més adient d’estudi i contrast d’interpretacions entre professionals.

Dimensionem les nostres intervencions adaptant-les a les particularitats de cada estructura empresarial, prestant els nostres serveis de forma permanent i continuada, o de forma puntual, davant d’una situació concreta.

Assessorament fiscal general

Donem suport continuat a la Direcció de les empreses, mitjançant el nostre servei de seguiment permanent.

 • Assistència en la definició de les polítiques fiscals i en la planificació de les operacions. Deduccions, bonificacions i altres incentius
 • Revisió continuada i seguiment dels criteris fiscals aplicats, coherència i compliment de les obligacions
 • Assessorament en els procediments tributaris
 • Resolució de consultes
 • Informació sobre normativa fiscal, resolucions i sentències de caràcter general o d’interès particular

Assessorament fiscal en procediments tributaris

 • Presentació i rectificació de declaracions i altres documents
 • Gestió de devolucions
 • Reconeixement de beneficis fiscals
 • Compte corrent tributari
 • Règim de devolució mensual de l’IVA
 • Recuperació IVA comunitari
 • Comprovacions d’obligacions formals
 • Comprovacions limitades
 • Consultes a la Direcció General de Tributs
 • Inspeccions tributàries i expedients sancionadors
 • Ajornaments, fraccionaments i compensacions
 • Procediments de constrenyiment. Recaptació en període executiu
 • Garanties i embargaments
 • Recursos de reposició
 • Reclamacions economicoadministratives

Assessorament fiscal en operacions concretes

 • Inversions, desinversions, fusions, escissions, aportacions d’actius, bescanvi de valors, reestructuracions patrimonials, liquidacions d’empreses, etc.
 • “Due diligence”
 • Auditoria fiscal. Prevenció de riscos fiscals
 • Consolidació fiscal
 • Preus de transferència, criteris de valoració i obligacions de documentació
 • Representació fiscal de no residents
 • Tributació impatriats i expatriats