Operar en l'àmbit econòmic demana la projecció d'una dinàmica de credibilitat i confiança de les empreses cap als seus elements participants i grups d'interès, des dels propis empleats, socis o directius, fins als inversors, clients, proveïdores o entitats de crèdit.

Com a auditors independents, en les nostres intervencions aportem fiabilitat a la informació que emet l’empresa i amb això transparència a la seva gestió. En el desenvolupament de les nostres actuacions analitzem els aspectes crítics del negoci i els procediments administratius i identifiquem possibles deficiències i millores en el control intern que contribueixen a l’estabilitat i projecció dels nostres clients.

L'auditoria de comptes és una activitat regulada que consisteix en la revisió i verificació dels comptes anuals, i d'altres estats financers o documents comptables, per tal d’emetre un informe sobre la seva fiabilitat. Aquesta activitat ha de ser realitzada per un auditor de comptes o una societat d'auditoria.

Els auditors de comptes realitzen a més altres treballs que les disposicions legals els hi atribueixen i és també comú i acceptada la seva intervenció en altres treballs no atribuïts per disposicions legals, contemplats en les Normes Internacionales d'Auditoria (Revisions limitades d'estats financers i documents comptables i Informes de procediments acordats).

Auditoria de comptes

Auditoria de comptes anuals
Obligació d'auditar els comptes anuals

S’han de sotmetre a l’auditoria de comptes anuals, les entitats en les que concorri alguna de les següents circumstàncies:

Per la seva dimensió
En els exercicis socials en que, en el mateix exercici i en l'anterior no reuneixin, almenys dues de las circumstàncies següents:
 • Que el total de les partides de l'actiu a la data de tancament no superi els 2.850.000 euros.
 • Que l’import net de la xifra anual de negocis no superi els 5.700.000 euros.
 • Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici no sigui superior a 50.

En el primer exercici social les societats estaran obligades a sotmetre a auditoria els comptes anuals si no reuneixen al tancament de l'exercici almenys dues d'aquestes circumstàncies.

(límits d'aplicació a les entitats que es regeixen per l'artícle 263 de le Llei de societats de capital)
Per les seves operacions amb les Administracions Públiques
Que rebin en un exercici subvencions o ajudes de les Administracions Públiques o de fons de la Unió Europea, per un import total acumulat superior a 600.000 euros, estaran obligades a sotmetre a auditoria els comptes anuals corresponents a aquest exercici i als exercicis en que es realitzin les operacions o executin les inversions corresponents a les esmentades subvencions o ajudes.

Que realitzin en un exercici amb el Sector Públic contractes per un import total acumulat superior a 600.000 euros que representin més del 50 % de l’import net de la seva xifra anual de negocis, estaran obligades a sotmetre a auditoria els comptes anuals corresponents a aquest exercici social i les del següent a aquest.
Pel seu objecte social o activitats
Que pel seu objecte social o activitats estiguin subjectes a la normativa de supervisió o de control de la Direcció General d'Assegurances, del Banc d'Espanya o de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Per sol·licitud de socis minoritaris
En les societats que no estiguin obligades a sotmetre els comptes anuals a verificació per un auditor, els socis que representin, al menys, el cinc per cent del capital social podran sol·licitar del registrador mercantil que, anomeni un auditor de comptes per a que efectuï la revisió dels comptes anuals d’un determinat exercici sempre que no haguessin transcorregut tres mesos a comptar des de la data de tancament de l'exercici. En les cooperatives, el nomenament el realitza el Registro de Sociedades Cooperativas.
Nomenament d'auditors
El nomenament d'auditors en les entitats subjectes a l’obligació d'auditar els comptes anuals, es farà per les persones o òrgans als quals correspongui tal competència, abans de que finalitzi l'exercici social a auditar:

Societats de capital. Per la Junta General.

Cooperatives. Per l’Assemblea General.

Fundacions. Pel Patronat.
 • Els auditors de comptes seran contractats per un període de temps determinat inicialment, que no podrà ser inferior a tres anys ni superior a nou a comptar des de la data en que s'iniciï el primer exercici a auditar, podent ser contractats per períodes màxims successius de tres anys un cop finalitzat el període inicial.
 • Tractant-se d’entitats d'interès públic, o de societats en que l’import net de la xifra de negocis sigui superior a 50.000.000 d’euros, un cop transcorreguts set anys des de el contracte inicial, serà obligatòria la rotació de l'auditor de comptes signant de l'informe d'auditoria, havent de transcórrer en tot cas un termini de dos anys perquè aquesta persona pugui tornar a auditar l’entitat corresponent.
  Serà obligatòria aquesta rotació quan en el setè any o, en el seu defecte, en els anys següents, l’entitat auditada tingui la condició d’entitat d’interès públic o el seu import net de la xifra de negocis fos superior a 50.000.000 d’euros amb independència que, durant el transcurs del referit termini, l’esmentada entitat no hagués complert durant algun període de temps alguna de les circumstàncies mencionades en aquest paràgraf.
 • No obstant, quan les auditories de comptes no fossin obligatòries, no seran d’aplicació les limitacions establertes en els apartats anteriors.
Auditoria de comptes anuals consolidats
Obligació d'auditar els comptes anuals consolidats
Els grups de societats que estiguin obligats a formular comptes anuals consolidats estan també obligats a sotmetre'ls a auditoria de comptes.

La societat dominant d’un grup de societats està obligada a formular els comptes anuals consolidats. S’exceptua d'aquesta obligació en els casos següents:

1) Quan el conjunt de societats del grup o subgrup no sobrepassi, durant dos exercicis consecutius en la data de tancament del seu exercici, dos dels límits següents:

 • Que el total de les partides d'actiu no superi els 11.400.000 euros.
 • Que l’import net de la xifra anual de negocis no superi els 22.800.000 euros.
 • Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici no sigui superior a 250.

A l’efecte del còmput dels límits hauran d'agregar-se les dades de la societat dominant i els corresponents a la resta de societats del grup i tenir-se en compte els ajustos i eliminacions que procediria realitzar, en cas d’efectuar-se la consolidació.

Alternativament, es podrà considerar exclusivament la suma dels valors nominals que integrin els balanços i els comptes de pèrdues i guanys de totes les societats del grup. En aquest cas, es prendran com a xifres límit del total de les partides de l’actiu del balanç i de l’import net de la xifra anual de negocis les previstes, incrementades en un 20 per 100, mentre que la relativa al nombre mitjà de treballadors no sofrirà variació.

Aquesta dispensa de l’obligació de consolidar no serà d'aplicació quan alguna de las societats del grup hagi emès valors admesos a negociació en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

2) Quan la societat dominant obligada a consolidar sotmesa a la legislació espanyola sigui a la vegada depenent d'una altra que es regeixi per aquesta legislació o per la d'un altre Estat membre de la Unió Europea, sempre que es compleixin les següents condicions:

 • Que aquesta última societat tingui el 50 per 100 o més de les participacions socials d'aquella.
 • Que accionistes o socis que tinguin, al menys, el 90 per 100 de les participacions socials declarin de forma expressa la seva conformitat amb la dispensa.
 • Que la societat dispensada no hagi emès valors admesos a negociació en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

3) Quan la societat obligada a consolidar participi exclusivament en societats dependents que no tinguin un interès significatiu, individualment i en conjunt, per a la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les societat del grup.

4) La dispensa de l’obligació de consolidar no serà d’aplicació per els grups i subgrups de societats als quals, en raó del sector al què pertanyen, els sigui d'aplicació normativa especial que no contempli aquesta possibilitat.

Nomenament d'auditors

Nomenament: La junta general de la societat obligada a formular els comptes anuals consolidats haurà de designar als auditors de comptes que hauran de controlar els comptes anuals i l'informe de gestió del grup.

Serà obligatòria la rotació de l'auditor signant de l'informe d'auditoria dels comptes anuals consolidats quan transcorrin set anys des de el primer any o exercici en què van ser auditats aquests comptes, i corresponguin al grup de societats que tingui la condició d’entitat d’interès públic o l’import net de la xifra de negocis del grup sigui superior a 50.000.000 de euros.

En cas que, d'acord amb aquest article, l'auditor signant de l’informe d'auditoria dels comptes anuals consolidats hagués de rotar o ser reemplaçat, i fos a la vegada l'auditor de comptes de l’entitat dominant que formula els esmentats comptes anuals consolidats, serà igualment obligatòria la rotació en relació amb aquesta entitat dominant.

Altres treballs atribuïts per disposicions legals

Aportacions no dineràries en la constitució o augment de capital de les societats anónimes

Informe de valoració de les aportacions realitzat per un expert independent amb competència professional.

Tipus: Valoració
Aplicació a: S.A.
Normativa:
Nomenament: Expert independent amb competència professional, designat pel registrador mercantil
Transmissió voluntària de participacions per actes entre vius a títol onerós diferent de la compravenda o a títol gratuït

Determinació del preu de les participacions. A falta de regulació estatutària i a falta d'acord entre les parts, el preu d'adquisició de les participacions serà determinat per un auditor de comptes.

Tipus: Valoració
Aplicació a: S.L.
Normativa:
Nomenament: Un auditor de comptes, diferent a l’auditor de la societat, designat a tal efecte pels administradors d'aquesta. En els casos d'aportació a societat anònima o comanditària per accions, l'expert independent serà nomenat pel registrador mercantil
Restriccions estatutàries a la transmissió d'accions mortis causa

Determinació per l'auditor del preu de transmissió de les acciones.

Tipus: Valoració
Aplicació a: S.A.
Normativa:
Nomenament: A falta d'acord entre les parts, el preu d'adquisició de les accions serà el valor raonable que determini un auditor de comptes, diferent a l’auditor de la societat que, nomenin a tal efecte els administradors de la societat
Liquidació de usdefruit. Fixació de l’increment de valor experimentat per les participacions o accions usufructuades

Determinació per part de l'auditor de l’increment de valor experimentat per les participacions o acciones usufructuades.

Tipus: Valoració
Aplicació a: S.A. / S.C.A. / S.L.
Normativa:
Nomenament: A falta d'acord entre l’usufructuari i el nu propietari sobre l’import a abonar, aquest serà fixat, per un auditor de comptes, diferent a l'auditor de la societat, que designi a tal efecte el Registro Mercantil
Augment de capital per compensació de crèdits

Certificació de l'auditor que, acrediti que, resulten exactes les dades ofertes pels administradors sobre els crèdits a compensar.

Tipus: Auditoria d'altres estats financers o documents comptables
Aplicació a: S.A.
Normativa:
Nomenament: Auditor de comptes de la societat o si la societat no estigués obligada a verificació comptable, auditor de comptes nomenat pel Registro Mercantil a sol·licitud dels administradors
Augment de capital amb càrrec a reserves

Verificació del balanç per l’auditor.

Tipus: Auditoria d'altres estats financers o documents comptables
Aplicació a: S.A. / S.C.A. / S.L.
Normativa:
Nomenament: Auditor de comptes de la societat, o un auditor nomenat pel Registre Mercantil a sol·licitud dels administradors, si la societat no estigués obligada a verificació comptable
Exclusió del dret de subscripció preferent en les operacions d'augment de capital

Informe de l'auditor sobre el valor raonable de les accions de la societat, sobre el valor teòric del dret de preferència l'exercici del qual es proposa suprimir o limitar i sobre la raonabilitat de les dades contingudes en l'informe dels administradors.

Tipus: Valoració
Aplicació a: S.A.
Normativa:
Nomenament: Auditor de comptes, diferent de l'auditor de comptes de la societat, nomenat pel Registre Mercantil a sol·licitud dels administradors
Reducció de capital per compensar pèrdues, dotar la reserva legal o les reserves voluntàries

Verificació per l'auditor del balanç que serveixi de base a l’operació.

Tipus: Auditoria d’altres estats financers o documents comptables
Aplicació a: S.A. / S.C.A. / S.L.
Normativa:
Nomenament: Auditor de comptes de la societat o si la societat no estigués obligada a sotmetre a auditoria els comptes anuals, l’auditor serà nomenat pels administradors de la societat
Separació i exclusió de socis per causes legals o estatutàries

Determinació per l'auditor del valor d'accions i participacions no cotitzades en la separació i l’exclusió de socis.

Tipus: Valoració
Aplicació a: S.A. / S.C.A. / S.L.
Normativa:
Nomenament: A falta d'acord entre la societat i el soci, seran valorades per un auditor de comptes diferent al de la societat, designat pel Registre Mercantil
Emissió d'obligacions convertibles i en el seu cas supressió del dret de subscripció preferent

Informe de l'auditor sobre l'informe dels administradores sobre les bases i modalitats de la conversió i en cas de supressió del dret de subscripció preferent, un judici tècnic sobre la raonabilitat de les dades contingudes en l’informe dels administradors i sobre la idoneïtat de la relació de conversió, i, en el seu cas, de les seves fórmules d'ajust, per a compensar una eventual dilució de la participació econòmica dels accionistes.

Tipus: Valoració
Aplicació a: S.A.
Normativa:
Nomenament: Auditor de comptes, diferent a l'auditor de la societat, designat a tal efecte pel Registre Mercantil
Transformació per canvi de tipus social

Verificació per l'auditor del balanç presentat per a la transformació.

Tipus: Auditoria d'altres estats financers o documents comptables
Aplicació a: Societat mercantil, agrupació europea d'interès econòmic, agrupació d'interès econòmic, societat civil, societat anònima europea, societat cooperativa
Normativa:
Nomenament: Auditor de comptes de la societat, quan existeixi obligació d'auditar, excepte quan l'acord de transformació s'adopti en junta universal y per unanimitat
Fusions. Projecte de fusió

Informe de experts sobre el projecte de fusió.

Tipus: Valoració
Aplicació a: Quan alguna de las societats que participin en la fusió sigui anònima (S.A.) o comanditària per accions (S.C.A.)
Normativa:
Nomenament: Uno o varis experts independents designats pel registrador mercantil
Fusions. Balanç de fusió i valoracions

Verificació per l'auditor del balanç de fusió i les modificacions de les valoracions contingudes en aquest.

Tipus: Auditoria d'altres estats financers o documents comptables / Valoració
Aplicació a: S.A. / S.C.A. / S.L.
Normativa:
Nomenament: Auditor de comptes de la societat, quan existeixi l'obligació d'auditar
Comptes justificatius de subvencions

Revisió de comptes justificatius de subvencions realitzats per auditors de comptes.

Tipus: Informes de procediments acordats
Aplicació a: Subvencions en què les bases reguladores de la justificació contemplin la intervenció de un auditor
Normativa:
Nomenament: L'auditor de comptes del beneficiari o en cas de no estar sotmès a obligació d'auditar, un auditor designat per aquest, llevat que les bases reguladores preveguin el nomenament d'un altre auditor
Compliment dels requisits per accedir al Certificat d'Operador Econòmic Autoritzat (OEA)

Informe d'expert en relació amb el procés de revisió del compliment dels requisits per accedir al Certificat d'Operador Econòmic Autoritzat (OEA).

Tipus: Informe de procediments acordats
Aplicació a: Processos per a la obtenció del Certificat d'Operador Econòmic Autoritzat
Normativa:
Nomenament: Auditor de comptes nomenat per la societat

Altres treballs contemplats en les Normes Internacionals d'Auditoria

Aparells elèctrics i electrònics posats en el mercat pels productors adherits als sistemes integrats de gestió

Informe de Procediments Acordats sobre les quantitats de cada tipus d'aparell elèctric i electrònic (AEE) posats en el mercat nacional pels productors adherits als sistemes integrats de gestió (SIG) creats a l'empara del Reial decret 208/2005.

Tipus: Informe de procediments acordats
Aplicació a: Productors adherits als sistemes integrats de gestió (SIG)
Normativa: Acord privat entre cada productor i els SIG
Nomenament: Auditor de comptes de la societat, quan existeixi l’obligació d'auditar
Declaracions d'envasos a Ecoembes

Informes de procediments acordats sobre les declaracions d’envasos a Ecoembes d'acord amb la Llei d'Envasos 11/1997, desenvolupada reglamentàriament mitjançant el Reial decret 782/1998.

Tipus: Informe de procediments acordats
Aplicació a: Distribuïdors de productes envasats
Normativa: Acord privat entre cada envasador o distribuïdor i Ecoembes
Nomenament: Auditor de comptes de la societat, quan existeixi obligació d'auditar
Acreditació de les agències de viatges davant IATA

Les agències de viatges que sol·licitin la seva acreditació com Agent de IATA han d'aportar un informe emès per un auditor de comptes.

Tipus: Revisions limitades.
Aplicació a: Agències de viatges que sol·licitin la seva acreditació com Agent de IATA
Normativa: Condició imposada per la IATA
Nomenament: El propi sol·licitant
NORMATIVA

NORMATIVA

 

 

Reial decret legislatiu 1/2011, d’1 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’auditoria de comptes. (publicat en català BOE 2-7-2011).

… / …

 

Article 19. Contractació i rotació.

 

1. Els auditors de comptes i les societats d’auditoria s’han de contractar per un període de temps determinat inicialment, que no pot ser inferior a tres anys ni superior a nou a comptar de la data en què s’iniciï el primer exercici a auditar, i poden ser contractats per períodes màxims successius de tres anys una vegada hagi finalitzat el període inicial. Si quan finalitza el període de contractació inicial o de pròrroga ni l’auditor de comptes o la societat d’auditoria ni l’entitat auditada hi manifesten voluntat en contra, el contracte queda tàcitament prorrogat per un termini de tres anys.

 

Durant el període inicial, o abans que finalitzi cada un dels treballs per als quals van ser contractats una vegada finalitzat el període inicial, no es pot rescindir el contracte sense que hi hagi una causa justa. Les divergències d’opinions sobre tractaments comptables o procediments d’auditoria no són causa justa. En aquest cas, els auditors de comptes i l’entitat auditada han de comunicar a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes la rescissió del contracte d’auditoria.

 

És obligatòria la rotació quan el setè any o, si no, els anys següents, l’entitat auditada tingui la condició d’entitat d’interès públic o el seu import net de la xifra de negocis sigui superior a 50.000.000 d’euros amb independència del fet que, en el transcurs del termini esmentat, l’entitat no hagués complert durant algun període de temps alguna de les circumstàncies indicades en aquest paràgraf.

 

3. No obstant això, quan les auditories de comptes no siguin obligatòries, no són aplicables les limitacions que estableixen els apartats anteriors d’aquest article.

 

... / ...

 

DISPOSICIONS ADICIONALS

 

Disposició addicional primera. Auditoria obligatòria.

 

1. Sense perjudici del que estableixen altres disposicions, s’han de sotmetre en tot cas a l’auditoria de comptes que preveu l’apartat 2 de l’article 1 les entitats, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica, en les quals concorri alguna de les circumstàncies següents:

 

a) Que emetin valors admesos a negociació en mercats regulats o sistemes multilaterals de negociació.

 

b) Que emetin obligacions en oferta pública.

 

c) Que es dediquin de forma habitual a la intermediació financera, i, en tot cas, les entitats de crèdit, les empreses de serveis d’inversió, les societats rectores dels mercats secundaris oficials, les entitats rectores dels sistemes de multilaterals de negociació, la Societat de Sistemes, les entitats de contrapartida central, la Societat de Borses, les societats gestores dels fons de garantia d’inversions i les altres entitats financeres, incloses les institucions d’inversió col·lectiva, fons de titulització i les seves gestores, inscrites en els registres corresponents del Banc d’Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

 

d) Que tinguin per objecte social qualsevol activitat subjecta al text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, dins dels límits que s’estableixin reglamentàriament, així com els fons de pensions i les seves entitats gestores.

 

e) Que rebin subvencions, ajudes o realitzin obres, prestacions, serveis o subministrin béns a l'Estat i altres organismes públics dins dels límits que reglamentàriament fixi el Govern per Reial decret. (veure desplegament reglamentari, disposició addicional segona del Reglament del text refós de la Llei d'auditoria de comptes i disposició addicional tercera del Reglament del text refós de la Llei d'auditoria de comptes)

 

f) Les altres entitats que superin els límits que reglamentàriament fixi el Govern per Reial decret. Els límits esmentats s’han de referir, almenys, a la xifra de negocis, a l’import total de l’actiu segons balanç i al nombre anual mitjà d’empleats, i s’han d’aplicar, tots o cada un d’ells, segons ho permeti la respectiva naturalesa jurídica de cada societat o entitat. (veure desplegament reglamentari, disposició addicional primera del Reglament que desplega el text refós de la Llei d'auditoria de comptes)

 

2. El que preveu aquesta disposició addicional no és aplicable a les entitats que formin part del sector públic estatal, autonòmic o local, sense perjudici del que disposi la normativa que regula les entitats del sector públic esmentades. En tot cas, el que preveu aquesta disposició addicional és aplicable a les societats mercantils que formin part del sector públic estatal, autonòmic o local.

 

3. Les sucursals a Espanya d’entitats de crèdit estrangeres, quan no hagin de presentar comptes anuals de la seva activitat a Espanya, han de sotmetre a auditoria la informació econòmicofinancera que amb caràcter anual hagin de fer pública, i la que amb caràcter reservat remetin al Banc d’Espanya, de conformitat amb el marc normatiu comptable que sigui aplicable.

 

 

 

 

 


 

Reial decret 1517/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament que desplega el text refós de la Llei d’auditoria de comptes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2011, d’1 de juliol. (publicat en català BOE 4-11-2011).

... / ...

CAPÍTOL III

De l’exercici de l’activitat d’auditoria de comptes

... / ...

Secció 2a Independència

... / ...

 

Article 53. Rotació.

 

 

... / ...

 

DISPOSICIONS ADICIONALS

 

Disposició addicional primera. Auditoria dels comptes anuals de les entitats per raó de la seva dimensió.

 

En desplegament de la disposició addicional primera, apartat 1.f) del text refós de la Llei d'auditoria de comptes, i sense perjudici del que estableixin altres disposicions legals, les entitats, de qualsevol naturalesa jurídica, i sempre que hagin de formular comptes anuals conforme al marc normatiu d’informació financera que els sigui aplicable, estan obligades a sotmetre a auditoria, en els termes que preveu l’article 1.2 del text refós de la Llei d’auditoria de comptes, els comptes anuals dels exercicis socials en què, d’acord amb el que estableix l'article 257 del text refós de la Llei de societats de capital,aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, no concorrin les circumstàncies previstes per poder formular balanç abreujat, i ho han de fer en el model normal.

 

Disposició addicional segona.Auditoria de comptes anuals de les entitats perceptores de subvencions o ajudes amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques o a fons de la Unió Europea.

 

1. En desplegament del que disposa la disposició addicional primera, apartat 1.e) del text refós de la Llei d’auditoria de comptes, i sense perjudici del que estableixin altres disposicions legals, les entitats, de qualsevol naturalesa jurídica i sempre que hagin de formular comptes anuals conforme al marc normatiu d’informació financera que els sigui aplicable, que durant un exercici social hagin rebut subvencions o ajudes amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques o a fons de la Unió Europea, per un import total acumulat superior a 600.000 euros, estan obligades a sotmetre a auditoria els comptes anuals corresponents a aquell exercici i als exercicis en què es realitzin les operacions o executin les inversions corresponents a les subvencions o ajudes esmentades, en els termes que estableix l’article 1.2 del text refós de la Llei d’auditoria de comptes.

 

2. Es consideren rebudes les subvencions o ajudes, als efectes d’aquesta disposició, en el moment en què hagin de ser registrades en els llibres de comptabilitat de l’empresa o entitat, conforme al que estableixi en aquest sentit la normativa comptable que li sigui aplicable.

 

3. S’entenen per subvencions o ajudes, als efectes d’aquesta disposició, les considerades com a tals a l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Disposició addicional tercera.Auditoria de comptes anuals de les entitats que contractin amb el sector públic.

 

1. En desplegament del que disposa la disposició addicional primera, apartat 1.e), del text refós de la Llei d’auditoria de comptes, i sense perjudici del que estableixin altres disposicions legals, les entitats, de qualsevol naturalesa jurídica i sempre que hagin de formular comptes anuals conforme al marc normatiu d’informació financera que els sigui aplicable, que durant un exercici econòmic hagin subscrit amb el sector públic els contractes que preveu l’article 2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, per un import total acumulat superior a 600.000 euros, i aquest representi més del 50% de l’import net de la seva xifra anual de negocis, estan obligades a sotmetre a auditoria els comptes anuals corresponents a aquell exercici social i els del següent a aquell, en els termes que estableix l’article 1, apartat 2, del text refós de la Llei d’auditoria de comptes.

 

2. Es consideren realitzades les actuacions esmentades a l’apartat anterior, als efectes d’aquesta disposició, en el moment en què hagi de ser registrat el dret de cobrament corresponent en els llibres de comptabilitat de l’entitat, d’acord amb el que disposi en aquest sentit el marc normatiu d’informació financera que sigui aplicable.

 

Disposició addicional quarta.Nomenament d’auditors en les entitats subjectes a l’obligació d’auditar els comptes anuals, per les circumstàncies que preveuen les disposicions addicionals primera, segona i tercera d’aquest Reglament.

 

El nomenament d’auditors en les entitats subjectes a l’obligació d’auditar els comptes anuals, per les circumstàncies que preveuen les disposicions addicionals primera, segona i tercera d’aquest Reglament, l’han de fer les persones o òrgans als quals correspongui aquesta competència, de conformitat amb les normes aplicables a cada una d’elles segons la seva naturalesa jurídica, abans que finalitzi l’exercici social per auditar.

Els períodes de nomenament i contractació d’auditors es regeixen pel que estableix a aquests efectes l’article 19 del text refós de la Llei d’auditoria de comptes. No es poden revocar els auditors abans que finalitzi el període per al qual van ser nomenats, llevat que hi hagi una causa justa, considerant com a tal, en tot cas, l’extinció de l’obligació d’auditar els comptes anuals de l’entitat.

 

Disposició addicional cinquena.  Auditoria en entitats del sector públic.

 

1. Els treballs d’auditoria sobre comptes anuals o altres estats financers o documents comptables d’entitats que formen part del sector públic estatal, autonòmic o local i estan atribuïts legalment als òrgans públics de control de la gestió econòmica financera del sector públic en l’exercici de les seves competències es regeixen per les seves normes específiques, i no és aplicable a aquests treballs el que estableix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.

El que disposa el paràgraf anterior també és aplicable per als treballs de col·laboració que puguin realitzar els auditors de comptes o de societats d’auditoria inscrits en el Registre oficial d’auditors, en virtut de contractes subscrits per aquests òrgans públics de control i en execució de la planificació anual d’auditories dels òrgans esmentats.

Els informes a què es refereix aquest apartat que puguin emetre auditors de comptes o societats d’auditoria sobre entitats públiques no es poden identificar com d’auditoria de comptes, ni la seva redacció o presentació poden generar confusió respecte a la seva naturalesa com a treball d’auditoria de comptes.

 

2. No obstant l’apartat anterior, en els casos en què en els dits contractes subscrits entre els òrgans públics de control i els auditors de comptes inscrits en el Registre oficial d’auditors de comptes s’inclogui, al costat de la col·laboració en la realització de l’auditoria pública, l’emissió d’un informe d’auditoria de comptes dels que preveu l’article 1 del text refós de la Llei d’auditoria de comptes, destinat a atendre determinades exigències previstes en normes sectorials o per altres raons d’índole mercantil o financera, com ara la concurrència a licitacions internacionals o per obtenir recursos en mercats financers, els informes d’auditoria de comptes que puguin emetre els auditors de comptes o societats d’auditoria a aquests efectes estan subjectes al que disposa la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.

 

3. Els treballs d’auditoria de comptes realitzats per un auditor de comptes o societat d’auditoria inscrits en el Registre oficial d’auditors de comptes sobre els comptes anuals o estats financers o altres documents comptables d’entitats integrants del sector públic estatal, autonòmic o local que, conforme a la seva normativa aplicable, estan obligades legalment a sotmetre els seus comptes anuals a l’auditoria de comptes que preveu l’article 1 del text refós de la Llei d’auditoria de comptes, estan subjectes al que disposa la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes. En particular, estan inclosos en aquest apartat els treballs d’auditoria realitzats per un auditor de comptes o societat d’auditoria inscrits en el Registre oficial d’auditors de comptes sobre els comptes anuals de les societats mercantils que pertanyen al sector públic subjectes a l’obligació de sotmetre els seus comptes anuals a auditoria conforme a la normativa mercantil. ...

 

... / ...

 

Disposició addicional vuitena.  Mecanismes de coordinació amb òrgans o institucions públiques amb competències de control o inspecció.

 

1. En desplegament del que disposa la disposició final primera del text refós de la Llei d’auditoria de comptes, en el primer paràgraf, i sense perjudici del que estableixin altres disposicions legals, s’estableix com un dels sistemes o procediments de coordinació entre els òrgans o institucions públiques que tinguin atribuïdes legalment competències de control i supervisió sobre empreses i entitats que sotmetin els seus comptes anuals a auditoria de comptes i els auditors de comptes de les empreses i entitats esmentades, la facultat d’exigir a aquestes empreses i entitats que, prèvia sol·licitud als seus auditors de comptes, circumstància que ha de figurar en el contracte d’auditoria de comptes anuals, se li remeti un informe complementari al d’auditoria de comptes anuals que contribueixi al millor exercici de les funcions de supervisió i control. A aquests efectes, els auditors de comptes han d’elaborar l’informe complementari al d’auditoria dels comptes anuals, que s’ha de desenvolupar dins l’àmbit de l’auditoria esmentada i l’elaboració del qual s’ha de subjectar en cada cas a la norma tècnica d’auditoria corresponent.

 

2. L’obligació dels auditors de comptes d’entitats sotmeses al règim de supervisió de comunicar ràpidament per escrit al Banc d’Espanya, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, així com als òrgans autonòmics amb competències d’ordenació i supervisió de les entitats asseguradores, segons correspongui, qualsevol fet o decisió rellevant sobre l’entitat o institució auditada, a què es refereix el segon paràgraf de la disposició final primera del text refós de la Llei d’auditoria de comptes, s’ha de complir en un termini màxim de deu dies des del moment en què es tingui coneixement efectiu que s’han produït aquests fets o decisions.

 

3. Així mateix, l’obligació dels auditors de comptes, a què es refereix el paràgraf tercer de la disposició final primera del text refós de la Llei d’auditoria de comptes, d’enviar còpia de l’informe d’auditoria dels comptes anuals a les autoritats supervisores esmentades a l’apartat anterior, en el cas que hagi transcorregut el termini d’una setmana des de la data de lliurament de l’informe d’auditoria a l’entitat auditada per part de l’auditor, sense que aquesta n’hagi fet la remissió corresponent a les autoritats esmentades, s’ha de complir dins els deu dies següents a la finalització de la mateixa setmana.

 

4. Les dades, els informes, els antecedents i la resta de la informació obtinguda pels òrgans i institucions públiques en virtut del que disposa aquesta disposició addicional només es poden utilitzar per als fins de control i supervisió encomanats a les institucions esmentades. Les informacions que els òrgans i institucions públiques, per al compliment de les seves funcions, hagin de facilitar als auditors de comptes de les empreses i entitats subjectes a la seva supervisió i control queden exceptuades del deure de secret al qual, si s’escau, aquests òrgans i institucions estiguin subjectes, conforme a la seva normativa legal respectiva.

 

 

 

 

Reial decret de 22 d' agost de 1885, pel que es publica el Codi de comerç. (Gaceta 24-11-1885. Text traduït al català i anotat pel Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta informació no substitueix la publicada en els diaris oficials, únics instruments que donen fe de la seva autenticitat).

... / ...

Article 42.

1. Qualsevol societat dominant d’un grup de societats està obligada a formular els comptes anuals i l’informe de gestió consolidats en la forma prevista en aquesta secció. Hi ha un grup quan una societat tingui o pugui tenir, directament o indirectament, el control d’una altra o d’altres societats. En particular, es considera que hi ha control quan una societat, que es qualifica com a dominant, estigui en relació amb una altra societat, que es qualifica com a dependent, en alguna de les situacions següents:

 

a) Tingui la majoria dels drets de vot.

b) Tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan d’administració.

c) Pugui disposar, en virtut d’acords subscrits amb tercers, de la majoria dels drets de vot.

d) Hagi designat amb els seus vots la majoria dels membres de l’òrgan d’administració, que exerceixin el seu càrrec en el moment en què s’hagin de formular els comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors. En particular, es considera aquesta circumstància quan la majoria dels membres de l’òrgan d’administració de la societat dominada siguin membres de l’òrgan d’administració o alts directius de la societat dominant o d’una altra dominada per aquesta. Aquest supòsit no dóna lloc a la consolidació si la societat els administradors de la qual han estat nomenats, està vinculada a una altra en algun dels casos previstos a les dues primeres lletres d’aquest apartat.

 

Als efectes d’aquest apartat, als drets de vot de l’entitat dominant s’hi han d’afegir els que tingui a través d’altres societats dependents o a través de persones que actuïn en nom propi però per compte de l’entitat dominant o d’altres de dependents o aquells dels quals disposi concertadament amb qualsevol altra persona.

 

2. L’obligació de formular els comptes anuals i l’informe de gestió consolidats no eximeix les societats integrants del grup de formular els seus propis comptes anuals i l’informe de gestió corresponent, conforme al seu règim específic.

 

3. La societat obligada a formular els comptes anuals consolidats hi ha d’incloure les societats integrants del grup en els termes establerts a l’apartat 1 d’aquest article, així com qualsevol empresa dominada per aquestes, sigui quina sigui la seva forma jurídica i amb independència del seu domicili social.

 

4. La junta general de la societat obligada a formular els comptes anuals consolidats ha de designar els auditors de comptes que han de controlar els comptes anuals i l’informe de gestió del grup. Els auditors han de verificar la concordança de l’informe de gestió amb els comptes anuals consolidats.

 

5. Els comptes consolidats i l’informe de gestió del grup s’han de sotmetre a l’aprovació de la junta general de la societat obligada a consolidar simultàniament amb els comptes anuals d’aquesta societat. Els socis de les societats pertanyents al grup poden obtenir de la societat obligada a formular els comptes anuals consolidats els documents sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com l’informe de gestió del grup i l’informe dels auditors. El dipòsit dels comptes consolidats, de l’informe de gestió del grup i de l’informe dels auditors de comptes en el Registre mercantil i la seva publicació s’han d’efectuar de conformitat amb el que s’estableix per als comptes anuals de les societats anònimes.

 

6. El que disposa la present secció és aplicable als casos en què voluntàriament qualsevol persona física o jurídica formuli i publiqui comptes consolidats. Igualment s’apliquen aquestes normes, en el que sigui possible, als supòsits de formulació i publicació de comptes consolidats per qualsevol persona física o jurídica diferent de les previstes a l’apartat 1 del present article.

 

Article 43.

 

No obstant el que disposa l’article anterior, les societats esmentades no estan obligades a efectuar la consolidació, si es compleix alguna de les situacions següents:

 

1a. Quan en la data de tancament de l’exercici de la societat obligada a consolidar el conjunt de les societats no sobrepassi, en els seus últims comptes anuals, dos dels límits assenyalats a la Llei de societats anònimes per a la formulació del compte de pèrdues i guanys abreujat, llevat que alguna de les societats del grup hagi emès valors admesos a negociació en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea. (veure límits en l'article 258 del text refós de la Llei de societats de capital)

 

2a. Quan la societat obligada a consolidar sotmesa a la legislació espanyola sigui alhora dependent d’una altra que es regeixi per l’esmentada legislació o per la d’un altre Estat membre de la Unió Europea, si aquesta última societat té el 50 per cent o més de les participacions socials d’aquelles i els accionistes o socis que en tinguin, com a mínim, el 10 per cent no hagin sol·licitat la formulació de comptes consolidats 6 mesos abans del tancament de l’exercici. En tot cas és necessari que es compleixin els requisits següents:

 

a. Que la societat dispensada de formalitzar la consolidació, així com totes les societats que hagi d’incloure en la consolidació, es consolidin en els comptes d’un grup més gran, la societat dominant del qual estigui sotmesa a la legislació d’un Estat membre de la Unió Europea.

 

b. Que la societat dispensada de formalitzar la consolidació indiqui en els seus comptes la menció d’estar exempta de l’obligació d’establir els comptes consolidats, el grup al qual pertany, la raó social i el domicili de la societat dominant.

 

c. Que els comptes consolidats de la societat dominant, així com l’informe de gestió i l’informe dels auditors, es dipositin en el Registre mercantil, traduïts a alguna de les llengües oficials de la comunitat autònoma, on tingui el seu domicili la societat dispensada.

 

d. Que la societat dispensada de formalitzar la consolidació no hagi emès valors admesos a valors a negociació en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea.


 

Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital. (publicat en català BOE 3-7-2010).

... / ...

TÍTOL III.
Les aportacions socials

 

... / ...

 

CAPÍTOL II
La valoració de les aportacions no dineràries a la societat anònima

Article 67. Informe de l'expert.

1. En la constitució o en els augments de capital de les societats anònimes, les aportacions no dineràries, sigui quina sigui la naturalesa, han de ser objecte d’un informe elaborat per un o diversos experts independents amb competència professional, designats pel registrador mercantil del domicili social de conformitat amb el procediment que per reglament es determini.

 

2. L’informe ha de contenir la descripció de l’aportació, amb les seves dades registrals, si n’hi ha, i la valoració de l’aportació, amb expressió dels criteris utilitzats i si es correspon amb el valor nominal i, si s’escau, amb la prima d’emissió de les accions que s’emetin com a contrapartida.

 

3. El valor que es doni a l’aportació en l’escriptura social no pot ser superior a la valoració realitzada pels experts.

 

... / ...

 

TÍTOL IV
Participacions socials i accions

 

... / ...

 

CAPÍTOL III
Del llibre registre de socis i el règim de transmissió de les participacions en les societats de responsabilitat limitada

 

... / ...

 

Secció 2a La transmissió de les participacions

 

... / ...

 

Article 107. Règim de la transmissió voluntària per actes entre vius.

 

1. Llevat de disposició contrària dels estatuts, és lliure la transmissió voluntària de participacions per actes entre vius entre socis, així com la realitzada a favor del cònjuge, ascendent o descendent del soci, o a favor de societats pertanyents al mateix grup que la transmissora. En els altres casos, la transmissió està sotmesa a les regles i limitacions que estableixin els estatuts i, si no n’hi ha, les que estableix aquesta Llei.

 

2. A falta de regulació estatutària, la transmissió voluntària de participacions socials per actes entre vius es regeix per les regles següents:

 

a) El soci que es proposi transmetre la seva participació o participacions ho ha de comunicar per escrit als administradors, i ha de fer constar el nombre i característiques de les participacions que pretén transmetre, la identitat de l’adquirent i el preu i altres condicions de la transmissió.

 

b) La transmissió queda sotmesa al consentiment de la societat, que s’expressa mitjançant acord de la junta general, amb la inclusió prèvia de l’assumpte en l’ordre del dia, adoptat per la majoria ordinària establerta per la llei.

 

c) La societat només pot denegar el consentiment si comunica al transmissor, per conducte notarial, la identitat d’un o diversos socis o tercers que adquireixin la totalitat de les participacions. No és necessària cap comunicació al transmissor si va concórrer a la junta general on es van adoptar aquests acords. Els socis concurrents a la junta general tenen preferència per a l’adquisició. Si són diversos els socis concurrents interessats a adquirir, s’han de distribuir les participacions entre tots ells a prorrata de la seva participació en el capital social.

Quan no sigui possible comunicar la identitat d’un o diversos socis o tercers adquirents de la totalitat de les participacions, la junta general pot acordar que sigui la mateixa societat la que adquireixi les participacions que cap soci o tercer acceptat per la junta vulgui adquirir, d’acord amb el que estableix l’article 140.

 

d) El preu de les participacions, la forma de pagament i les altres condicions de l’operació són les convingudes i comunicades a la societat pel soci transmissor. Si el pagament de la totalitat o de part del preu està ajornat en el projecte de transmissió, per a l’adquisició de les participacions és requisit previ que una entitat de crèdit garanteixi el pagament del preu ajornat.

En els casos en què la transmissió projectada sigui a títol onerós diferent de la compravenda o a títol gratuït, el preu d’adquisició és el fixat de comú acord per les parts i, si no, el valor raonable de les participacions el dia en què s’hagi comunicat a la societat el propòsit de transmetre. S’entén per valor raonable el que determini un auditor de comptes, diferent a l’auditor de la societat, designat a aquest efecte pels administradors de la societat.

En els casos d’aportació a societat anònima o comanditària per accions, s’entén per valor real de les participacions el que resulti de l’informe elaborat per l’expert independent nomenat pel registrador mercantil.

 

e) El document públic de transmissió s’ha d’atorgar en el termini d’un mes a comptar de la comunicació per la societat de la identitat de l’adquirent o adquirents.

 

f) El soci pot transmetre les participacions en les condicions comunicades a la societat, quan hagin transcorregut tres mesos des que hagi posat en coneixement d’aquesta el seu propòsit de transmetre sense que la societat li hagi comunicat la identitat de l’adquirent o adquirents.

 

3. En els estatuts no es pot atribuir a l’auditor de comptes de la societat la fixació del valor que s’hagi de determinar als efectes de la seva transmissió.

 

... / ...

 

CAPÍTULO IV.
La representació i la transmissió de les accions

 

... / ...

Secció 2a Transmissió de les accions

 

... / ...

 

Article 124. Transmissions per causa de mort.

 

1. Les restriccions estatutàries a la transmissibilitat de les accions només són aplicables a les adquisicions per causa de mort quan així ho estableixin expressament els mateixos estatuts.

 

2. En aquest supòsit, per rebutjar la inscripció de la transmissió en el llibre registre d’accions nominatives, la societat ha de presentar a l’hereu un adquiridor de les accions o oferir-se a adquirir-les ella mateixa pel seu valor raonable en el moment en què es va sol·licitar la inscripció, d’acord amb el que preveu l’article 146 per a l’adquisició derivativa d’accions pròpies.

S’entén per valor raonable el que determini un auditor de comptes, diferent de l’auditor de la societat, que, a sol·licitud de qualsevol interessat, nomenin a aquest efecte els administradors de la societat.

 

... / ...

 

CAPÍTOL V .
Copropietat i drets reals sobre participacions socials o accions

 

... / ...

 

Article 128. . Regles de liquidació de l’usdefruit.

 

1. Finalitzat l’usdefruit, l’usufructuari pot exigir del nu propietari l’increment de valor experimentat per les participacions o accions usufructuades que correspongui als beneficis propis de l’explotació de la societat integrats durant l’usdefruit en les reserves expresses que figurin en el balanç de la societat, sigui quina sigui la naturalesa o denominació.

 

2. Dissolta la societat durant l’usdefruit, l’usufructuari pot exigir del nu propietari una part de la quota de liquidació equivalent a l’increment de valor de les participacions o accions usufructuades que preveu l’apartat anterior. L’usdefruit s’estén a la resta de la quota de liquidació.

 

3. Si les parts no arriben a un acord sobre l’import a abonar en els supòsits que preveuen els dos apartats anteriors, aquest I’ha de fixar, a petició de qualsevol de les parts i a costa de totes dues, un auditor de comptes, diferent de l’auditor de la societat, que designa a aquest efecte el Registre Mercantil.

 

4. El títol constitutiu de l’usdefruit de participacions pot disposar regles de liquidació diferents de les que preveu aquest article.

 

... / ...

TTÍTOL VII
Els comptes anuals

CAPÍTOL I
Disposicions generals

 

... / ...

 

Article 257. Balanç i estat de canvis en el patrimoni net abreujats.

 

1. Poden formular balanç i estat de canvis en el patrimoni net abreujats les societats que durant dos exercicis consecutius compleixin, a la data de tancament de cadascun d’aquests exercicis, almenys dues de les circumstàncies següents:

 

a) Que el total de les partides de l’actiu no superi els dos milions vuit-cents cinquanta mil euros.

b) Que l’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els cinc milions set-cents mil euros.

c) Que el nombre mitjà de treballadors ocupats durant l’exercici no sigui superior a cinquanta.

Les societats perden aquesta facultat si deixen de complir, durant dos exercicis consecutius, dues de les circumstàncies a què es refereix el paràgraf anterior.

 

2. En el primer exercici social des de la seva constitució, transformació o fusió, les societats poden formular balanç i estat de canvis en el patrimoni net abreujats si compleixen, al tancament de l’exercici esmentat, almenys dues de les tres circumstàncies expressades en l’apartat anterior.

 

... / ...

 

Article 258. Compte de pèrdues i guanys abreujat.

 

1. Poden formular compte de pèrdues i guanys abreujat les societats que durant dos exercicis consecutius compleixin, a la data de tancament de cadascun d’aquests exercicis, almenys dues de les circumstàncies següents:

 

a) Que el total de les partides d’actiu no superi els onze milions quatre-cents mil euros.

b) Que l’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els vint-i-dos milions vuit-cents mil euros.

c) Que el nombre mitjà de treballadors ocupats durant l’exercici no sigui superior a dos-cents cinquanta.

 

Les societats perden la facultat de formular compte de pèrdues i guanys abreujat si deixen de complir, durant dos exercicis consecutius, dues de les circumstàncies a què es refereix el paràgraf anterior.

 

2. En el primer exercici social des de la seva constitució, transformació o fusió, les societats poden formular compte de pèrdues i guanys abreujat si compleixen, al tancament de l’exercici esmentat, almenys dues de les tres circumstàncies expressades en l’apartat anterior.

 

... / ...

Article 263. Auditor de comptes.

 

1. Els comptes anuals i, si s’escau, l’informe de gestió han de ser revisats per un auditor de comptes.

2. S’exceptuen d’aquesta obligació les societats que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cadascun d’aquests, almenys dues de les circumstàncies següents:

a) Que el total de les partides de l’actiu no superi els dos milions vuit-cents cinquanta mil euros.

b) Que l’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els cinc milions set-cents mil euros.

c) Que el nombre mitjà de treballadors ocupats durant l’exercici no sigui superior a cinquanta.

 

Les societats perden aquesta facultat si deixen de reunir, durant dos exercicis consecutius, dues de les circumstàncies a què es refereix el paràgraf anterior.

 

3. En el primer exercici social des de la seva constitució, transformació o fusió, les societats queden exceptuades de l’obligació d’auditar-se si reuneixen, al tancament de l’esmentat exercici, almenys dues de les tres circumstàncies expressades a l’apartat anterior.

 

... / ...

CAPÍTOL IV.
La verificació dels comptes anuals

 

... / ...

 

Article 264. Nomenament per la junta general.

 

1. La persona que hagi d’exercir l’auditoria de comptes l’ha de nomenar la junta general abans que finalitzi l’exercici que s’ha d’auditar, per un període de temps inicial que no pot ser inferior a tres anys ni superior a nou a comptar de la data en què s’iniciï el primer exercici que s’ha d’auditar, i la junta general la pot reelegir per períodes màxims de tres anys una vegada hagi finalitzat el període inicial.

 

2. La junta pot designar una o diverses persones físiques o jurídiques que han d’actuar conjuntament. Quan els designats siguin persones físiques, la junta ha de nomenar tants suplents com auditors titulars.

 

3. La junta general no pot revocar l’auditor abans que finalitzi el període inicial per al qual va ser nomenat, o abans que finalitzi cadascun dels treballs per als quals va ser contractat una vegada finalitzat el període inicial, a menys que hi hagi una causa justa.

 

Article 265. Nomenament pel registrador mercantil.

 

1. Quan la junta general no hagi nomenat l’auditor abans que finalitzi l’exercici que s’ha d’auditar, i ho hagi de fer, o la persona nomenada no acceptin el càrrec o no pugui complir les seves funcions, els administradors i qualsevol soci poden sol·licitar del registrador mercantil del domicili social la designació de la persona o persones que hagin de fer l’auditoria, d’acord amb el que disposa el Reglament del Registre Mercantil.

A les societats anònimes, la sol·licitud també la pot fer el comissari del sindicat d’obligacionistes.

 

2. A les societats que no estiguin obligades a sotmetre els comptes anuals a verificació per un auditor, els socis que representin, almenys, el cinc per cent del capital social poden sol·licitar del registrador mercantil del domicili social que, amb càrrec a la societat, nomeni un auditor de comptes perquè efectuï la revisió dels comptes anuals d’un exercici determinat sempre que no hagin transcorregut tres mesos a comptar de la data de tancament de l’exercici esmentat.

 

... / ...

TÍTOL VIII. La modificació dels estatuts socials .

 

... / ...

 

CAPÍTOL II L’augment del capital social

 

... / ...

 

Article 301. Augment per compensació de crèdits.

 

1. Quan l’augment del capital de la societat de responsabilitat limitada es faci per compensació de crèdits, aquests han de ser totalment líquids i exigibles. Quan l’augment del capital de l’anònima es faci per compensació de crèdits, almenys, un vint-i-cinc per cent dels crèdits a compensar han de ser líquids, estar vençuts i ser exigibles, i el venciment de la resta no pot ser superior a cinc anys.

 

2. En el moment de la convocatòria de la junta general s’ha de posar a disposició dels socis en el domicili social un informe de l’òrgan d’administració sobre la naturalesa i característiques dels crèdits a compensar, la identitat dels aportants, el nombre de participacions socials o d’accions que s’hagin de crear o emetre i la quantia de l‘augment, en el qual s’ha de fer constar expressament la concordança de les dades relatives als crèdits amb la comptabilitat social.

 

3. A la societat anònima, en el moment de la convocatòria de la junta general s’ha de posar també a disposició dels accionistes en el domicili social una certificació de l’auditor de comptes de la societat que acrediti que, una vegada verificada la comptabilitat social, són exactes les dades ofertes pels administradors sobre els crèdits que s’han de compensar. Si la societat no té auditor de comptes, la certificació l’ha d’expedir un auditor nomenat pel Registre Mercantil a sol·licitud dels administradors.

 

4. En l’anunci de convocatòria de la junta general, s’hi ha de fer constar el dret que correspon a tots els socis d’examinar en el domicili social l’informe dels administradors i, en el cas de societats anònimes, la certificació de l’auditor de comptes, així com demanar el lliurament o l’enviament gratuït dels documents esmentats.

 

5. L’informe dels administradors i, en el cas de les societats anònimes, la certificació de l’auditor s’han d’incorporar a l’escriptura pública que documenta l’execució de l’augment.

... / ...

 

Article 303. . Augment amb càrrec a reserves.

 

1. Quan l’augment del capital es faci amb càrrec a reserves, es poden utilitzar per a aquesta finalitat les reserves disponibles, les reserves per prima d’assumpció de participacions socials o d’emissió d’accions i la reserva legal en la seva totalitat, si la societat és de responsabilitat limitada, o en la part que excedeixi el deu per cent del capital ja augmentat, si la societat és anònima.

 

2. A l’operació ha de servir de base un balanç aprovat per la junta general referit a una data compresa dins dels sis mesos immediatament anteriors a l’acord d’augment del capital, verificat per l’auditor de comptes de la societat, o per un auditor nomenat pel Registre Mercantil a sol·licitud dels administradors, si la societat no està obligada a verificació comptable.

 

... / ...

 

Article 308. Exclusió del dret de preferència.

 

1. En els casos en què l’interès de la societat així ho exigeixi, la junta general, en decidir l’augment del capital, pot acordar la supressió total o parcial del dret de subscripció preferent.

 

2. Perquè sigui vàlid l’acord d’exclusió del dret de preferència és necessari:

 

a) Que els administradors elaborin un informe en el qual especifiquin el valor de les participacions o de les accions de la societat i es justifiquin detalladament la proposta i la contraprestació a satisfer per les noves participacions o per les noves accions, amb la indicació de les persones a qui s’hagin d’atribuir, i, a les societats anònimes, que un auditor de comptes diferent de l’auditor dels comptes de la societat, nomenat a aquests efectes pel Registre Mercantil, elabori un altre informe, sota la seva responsabilitat, sobre el valor raonable de les accions de la societat, sobre el valor teòric del dret de preferència l’exercici del qual es proposa suprimir o limitar i sobre la raonabilitat de les dades contingudes en l’informe dels administradors.

 

b) Que en la convocatòria de la junta s’hi hagin fet constar la proposta de supressió del dret de preferència, el tipus de creació de les noves participacions socials o d’emissió de les noves accions i el dret dels socis a examinar en el domicili social l’informe o els informes a què es refereix el número anterior, així com demanar el lliurament o l’enviament gratuït d’aquests documents.

 

c) Que el valor nominal de les noves participacions o de les noves accions, més, si s’escau, l’import de la prima, es correspongui amb el valor real atribuït a les participacions en l’informe dels administradors en el cas de les societats de responsabilitat limitada o amb el valor que resulti de l’informe de l’auditor en el cas de les societats anònimes.

... / ...

CAPÍTULO III

La reducció del capital social

... / ...

Secció 2a La reducció per pèrdues

... / ...

Article 323. El balanç.

 

1. El balanç que serveixi de base a l’operació de reducció del capital per pèrdues s’ha de referir a una data compresa dins dels sis mesos immediatament anteriors a l’acord, amb la verificació prèvia per l’auditor de comptes de la societat i estar aprovat per la junta general. Quan la societat no estigui obligada a sotmetre a auditoria els comptes anuals, l’auditor el nomenen els administradors de la societat.

 

... / ...

 

Secció 3a Reducció per dotar la reserva legal

Article 328. Reducció per dotar la reserva legal.

A la reducció del capital per a la constitució o l’increment de la reserva legal li és aplicable el que estableixen els articles 322 a 326.

 

... / ...

TÍTOL IX. Separació i exclusió de socis

 

... / ...

 

CAPÍTOL III

Normes comunes a la separació i l’exclusió de socis

 

Article 353. Valoració de les participacions o de les accions del soci.

 

1. A falta d’acord entre la societat i el soci sobre el valor raonable de les participacions socials o de les accions, o sobre la persona o persones que les hagin de valorar i el procediment a seguir per fer-ho, les ha de valorar un auditor de comptes diferent al de la societat, designat pel registrador mercantil del domicili social a sol·licitud de la societat o de qualsevol dels socis titulars de les participacions o de les accions objecte de valoració.

 

2. Si les accions cotitzen en un mercat secundari oficial, el valor de reemborsament ha de ser el del preu mitjà de cotització de l’últim trimestre.

 

... / ...

TÍTOL XI. Les obligacions

 

... / ...

 

CAPÍTOL III

Obligacions convertibles

 

Article 414. Requisits de l'emissió.

 

1. La societat pot emetre obligacions convertibles en accions, sempre que la junta general determini les bases i les modalitats de la conversió i acordi augmentar el capital en la quantia necessària.

 

2. Els administradors han de redactar amb anterioritat a la convocatòria de la junta un informe que expliqui les bases i modalitats de la conversió, que ha de ser acompanyat per un altre d’un auditor de comptes, diferent a l’auditor de la societat, designat a aquest efecte pel Registre Mercantil.

 

... / ...

 

Article 417. Supressió del dret de subscripció preferent.

 

1. Amb els requisits establerts per a la modificació dels estatuts socials, la junta general, en decidir l’emissió d’obligacions convertibles, pot acordar la supressió total o parcial del dret de preferència dels socis en els casos en què l’interès de la societat ho exigeixi.

 

2. Perquè sigui vàlid l’acord d’exclusió del dret de preferència és necessari:

 

a) Que en l’informe dels administradors es justifiqui detalladament la proposta.

 

b) Que en l’informe de l’auditor de comptes s’inclogui un judici tècnic sobre la raonabilitat de les dades incloses en l’informe dels administradors i sobre la idoneïtat de la relació de conversió, i, si s’escau, de les seves fórmules d’ajust, per compensar una eventual dilució de la participació econòmica dels accionistes.

 

c) Que en la convocatòria de la junta s’hagi fet constar la proposta de supressió del dret de preferència.

 

Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions. (publicat en català BOE 21-1-2003).

 

Article 25. Comptabilitat, auditoria i pla d'actuació.

 

... / ...

 

5. Hi ha l’obligació de sotmetre a auditoria externa els comptes anuals de totes les fundacions en les quals, en la data de tancament de l’exercici, concorrin com a mínim dues de les circumstàncies següents:

a) Que el total de les partides de l’actiu superi els 2.400.000 euros.

b) Que l’import net del seu volum anual d’ingressos per l’activitat pròpia més, si s’escau, el de la xifra de negocis de la seva activitat mercantil sigui superior a 2.400.000 euros.

c) Que el nombre mitjà de treballadors contractats durant l’exercici sigui superior a 50.

L’auditoria s’ha de contractar i s’ha de fer d’acord amb el que preveu la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes, i els auditors disposen d’un termini mínim d’un mes, a partir del moment en què els siguin lliurats els comptes anuals formulats, per fer l’informe d’auditoria. El règim de nomenament i revocació dels auditors s’ha d’establir per reglament.

 

6. En relació amb les circumstàncies assenyalades als apartats 3, 4 i 5 anteriors, aquestes s’apliquen tenint en compte el següent:

a) Quan una fundació, en la data de tancament de l’exercici, passi a complir dues de les circumstàncies esmentades, o bé cessi de complir-les, aquesta situació produeix únicament efectes quant a l’assenyalat si es repeteix durant dos exercicis consecutius.

b) Al primer exercici econòmic des de la seva constitució o fusió, les fundacions han de complir el que disposen els apartats abans esmentats si compleixen, al tancament de l’exercici esmentat, almenys dues de les tres circumstàncies que s’assenyalen.

 

7. Els comptes anuals els aprova el Patronat de la fundació i es presenten al Protectorat dins dels deu dies hàbils següents d’aprovar-los. Si s’escau, s’han d’acompanyar de l’informe d’auditoria. El Protectorat, una vegada examinats i comprovada la seva adequació formal a la normativa vigent, ha de dipositar-los al Registre de fundacions. Qualsevol persona pot obtenir informació dels documents dipositats.

 

... / ...

 

9. Quan es facin activitats econòmiques, la comptabilitat de les fundacions s’ha d’ajustar al que disposa el Codi de comerç, i s’han de formular comptes anuals consolidats quan la fundació estigui en qualsevol dels casos previstos al Codi per a la societat dominant. En qualsevol cas, s’ha d’incorporar informació detallada en un apartat específic de la memòria, que indiqui els diferents elements patrimonials afectes a l’activitat mercantil.

 


 

Reial decret 1159/2010, de 17 de setembre, pel qual s’aproven les normes per a la formulació de comptes anuals consolidats i es modifica el Pla general de comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, i el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre. (publicat en català BOE 24-9-2010).

 

... / ...

.

Article 7. Dispensa de la obligació de consolidar.

 

1. No obstant el que disposa l’article anterior, les societats que s’hi esmenten no estan obligades a efectuar la consolidació en els casos següents:

 

a) Quan el conjunt del grup o subgrup no sobrepassi les dimensions que assenyala l’article 8 d’aquestes normes, llevat que alguna de les societats del grup hagi emès valors admesos a negociació en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

b) Quan el conjunt del grup o subgrup no sobrepassi les dimensions que assenyala l’article 8 d’aquestes normes, llevat que alguna de les societats del grup hagi emès valors admesos a negociació en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

c) Quan la societat obligada a consolidar participi exclusivament en societats dependents que no tinguin un interès significatiu, individualment i en conjunt, per a la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les societats del grup.

 

2. La dispensa de l’obligació de consolidar que inclou l’apartat anterior no és aplicable per als grups i subgrups de societats als quals, en raó del sector a què pertanyen, els sigui aplicable normativa especial que no prevegi la possibilitat esmentada.

 

Article 8. Dispensa de l’obligació de consolidar per raó de la dimensió.

 

1. Una societat no està obligada a formular comptes anuals consolidats quan, durant dos exercicis consecutius en la data de tancament del seu exercici, el conjunt de les societats del grup no sobrepassi dos dels límits relatius al total de les partides de l’actiu del balanç, a l’import net de la xifra anual de negocis i al nombre mitjà de treballadors, assenyalats en el text refós de la Llei de societats de capital per a la formulació de compte de pèrdues i guanys abreujat. (veure límits en l'article 258 del text refós de la Llei de societats de capital)

 

Quan un grup en la data de tancament de l’exercici de la societat obligada a consolidar passi a complir dues de les circumstàncies abans indicades o bé cessi de complir-les, aquesta situació únicament produeix efectes si es repeteix durant dos exercicis consecutius.

 

En els dos primers exercicis socials des de la constitució d’un grup, una societat està dispensada de l’obligació de formular comptes anuals consolidats quan en la data de tancament del seu primer exercici, el conjunt de les societats del grup no sobrepassi dos dels límits que assenyala el text refós de la Llei de societats de capital per a la formulació de compte de pèrdues i guanys abreujat.

 

2. Als efectes del còmput dels límits que preveu l’apartat anterior s’han d’agregar les dades de la societat dominant i les corresponents a la resta de societats del grup i s’han de tenir en compte els ajustos i les eliminacions que caldria fer, si s’efectués la consolidació, d’acord amb el que estableix el capítol III d’aquestes normes.

3. Alternativament, pot no aplicar-se allò que assenyala l’apartat 2 anterior i considerar exclusivament la suma dels valors nominals que integrin els balanços i els comptes de pèrdues i guanys de totes les societats del grup.

 

En aquest cas, s’han de prendre com a xifres límit del total de les partides de l’actiu del balanç i de l’import net de la xifra anual de negocis les que preveu el número 1 anterior incrementades en un 20 per 100, mentre que la relativa al nombre mitjà de treballadors no pateix cap variació.

 

4. Per a la determinació del nombre mitjà de treballadors s’han de considerar totes les persones que tinguin o hagin tingut una relació laboral amb les societats del grup durant l’exercici, fent la mitjana segons el temps durant el qual hagin prestat els serveis.

 

5. Si el període al qual es refereixen els comptes anuals consolidats és de durada inferior a l’any, l’import net de la xifra anual de negocis és el que s’obtingui durant el període que comprengui l’exercici esmentat.

 

... / …


 

Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils. (publicat en català BOE 4-4-2009).

 

... / ...

TÍTOL I
De la transformació

... / ...

Article 9. Informació als socis.

1. En convocar la junta en què s’hagi de deliberar sobre l’acord de transformació, els administradors han de posar en el domicili social, a disposició dels socis, que poden demanar el seu lliurament o l’enviament gratuït, fins i tot per mitjans electrònics, els documents següents:

1r L’informe dels administradors que expliqui i justifiqui els aspectes jurídics i econòmics de la transformació, i indiqui així mateix les conseqüències que té per als socis, així com el seu eventual impacte de gènere en els òrgans d’administració i incidència, si s’escau, en la responsabilitat social de l’empresa.

2n El balanç de la societat a transformar, que ha d’estar tancat dins els sis mesos anteriors a la data prevista per a la reunió, juntament amb un informe sobre les modificacions patrimonials significatives que hagin pogut tenir lloc amb posterioritat a aquest.

3r L’informe de l’auditor de comptes sobre el balanç presentat, quan la societat que es transformi estigui obligada a sotmetre els comptes a auditoria.

4t El projecte d’escriptura social o estatuts de la societat que resulti de la transformació, així com, si s’escau, altres pactes socials que hagin de constar en un document públic.

2. Els administradors de la societat estan obligats a informar la junta de socis a la qual se sotmeti l’aprovació de la transformació, sobre qualsevol modificació important de l’actiu o del passiu esdevinguda entre la data de l’informe justificatiu de la transformació i del balanç posats a disposició dels socis i la data de la reunió de la junta.

3. No és necessària la posada a disposició o enviament de la informació a què es refereix l’apartat primer quan l’acord de transformació s’adopti en junta universal i per unanimitat.

... / ...

TÍTOL II
De la fusió

... / ...

Article 34. Informe d’experts sobre el projecte de fusió.

1. Quan alguna de les societats que participin en la fusió sigui anònima o comanditària per accions, els administradors de cada una de les societats que es fusionen han de sol·licitar al registrador mercantil corresponent al domicili social el nomenament d’un o diversos experts independents i diferents, perquè, per separat, emetin informe sobre el projecte comú de fusió.

i diferents, perquè, per separat, emetin informe sobre el projecte comú de fusió.

2. Els experts nomenats poden obtenir de les societats que participen en la fusió, sense cap limitació, totes les informacions i documents que considerin útils, i fer totes les verificacions que estimin necessàries.

3. L’informe de l’expert o dels experts ha d’estar dividit en dues parts: a la primera, ha d’exposar els mètodes seguits pels administradors per establir el tipus de bescanvi de les accions, participacions o quotes dels socis de les societats que s’extingeixen, explicar si aquests mètodes són adequats, amb expressió dels valors als quals condueixen i, si n’hi ha, les dificultats especials de valoració, i manifestar l’opinió de si el tipus de bescanvi està justificat o no; i a la segona, ha de manifestar l’opinió de si el patrimoni aportat per les societats que s’extingeixen és igual, almenys, al capital de la nova societat o a l’import de l’augment del capital de la societat absorbent.

4. El contingut de l’informe de l’expert o dels experts sobre el projecte de fusió està integrat únicament per la segona part quan, en totes les societats que participin en la fusió, així ho hagin acordat tots els socis amb dret de vot i, a més, totes les persones que, si s’escau, segons la llei o els estatuts socials, siguin titulars d’aquest dret.

... / ...

Article 37. Verificació i aprovació del balanç.

El balanç de fusió i les modificacions de les valoracions que contingui han de ser verificats per l’auditor de comptes de la societat, quan hi hagi l’obligació d’auditar, i han de ser sotmesos a l’aprovació de la junta de socis que resolgui sobre la fusió i a aquests efectes s’ha d’esmentar expressament en l’ordre del dia de la junta.


 

Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Registre Mercantil (BOE núm. 184, de 31 de juliol)

Llei traduïda i anotada pel Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta informació no substitueix la publicada en els diaris oficials, únics instruments que donen fe de la seva autenticitat).

... / ...

Article 171. Modalitats especials de reducció del capital

... / ...

2. Si s'ha acordat la reducció del capital social per restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat, disminuït per conseqüència de pèrdues, o amb la finalitat de constituir o incrementar la reserva legal o les reserves voluntàries, l'escriptura pública ha de fer constar que la reducció s'ha realitzat sobre la base d’un balanç verificat i aprovat, amb indicació del nom de l'auditor i la data de la verificació.

... / ...

 

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (publicat en català BOE 1-8-2006).

... / ...

CAPÍTOL II.
Justificació de subvencions

... / ...

Article 74. Compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor

1. Les bases reguladores de la subvenció poden preveure una reducció de la informació que cal incorporar a la memòria econòmica a què es refereix l’apartat 2 de l’article 72 d’aquest Reglament sempre que:

a) El compte justificatiu estigui acompanyat d’un informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercent en el Registre oficial d’auditors de comptes dependent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

b) L’auditor de comptes porti a terme la revisió del compte justificatiu amb l’abast que es determini en les bases reguladores de la subvenció i amb subjecció a les normes d’actuació i supervisió que, si s’escau, proposi l’òrgan que tingui atribuïdes les competències de control financer de subvencions en l’àmbit de l’administració pública concedent.

c) El compte justificatiu incorpori, a més de la memòria d’actuacions a què es refereix l’apartat 1 de l’article 72 d’aquest Reglament, una memòria econòmica abreujada.

2. En els casos en què el beneficiari estigui obligat a auditar els seus comptes anuals per un auditor sotmès a la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió del compte justificatiu l’ha de portar a terme el mateix auditor, llevat que les bases reguladores prevegin el nomenament d’un altre auditor.

3. En cas que el beneficiari no estigui obligat a auditar els seus comptes anuals, la designació de l’auditor de comptes l’ha de fer ell mateix, llevat que les bases reguladores de la subvenció prevegin el seu nomenament per l’òrgan concedent. La despesa derivada de la revisió del compte justificatiu pot tenir la condició de despesa subvencionable quan així ho estableixin les esmentades bases i fins al límit que s’hi fixi.

… / …

6. Quan la subvenció tingui per objecte una activitat o un projecte a realitzar a l’estranger, el règim previst en aquest article i a l’article 80 d’aquest Reglament s’entén referit a auditors exercents al país on s’hagi de portar a terme la revisió, sempre que en aquest país hi hagi un règim d’habilitació per a l’exercici de la professió i, si s’escau, sigui preceptiva l’obligació de sotmetre a auditoria els seus estats comptables. Si no existeix un sistema d’habilitació per a l’exercici de la professió d’auditoria de comptes en aquest país, la revisió que preveu aquest article la pot fer un auditor establert en aquest país, sempre que la seva designació la porti a terme l’òrgan concedent d’acord amb uns criteris tècnics que garanteixin l’adequada qualitat.


 

Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, pel que s'aprova la norma d'actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatives de subvencions, en l'àmbit del sector públic estatal, previstos en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat mitjançant el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. (BOE 25-5-2007. No publicat al BOE en català).

 

Artículo 1. Objeto de la norma.

El objeto de la norma es regular las actuaciones profesionales del auditor de cuentas que tengan por finalidad la emisión del informe a que hace referencia el artículo 74, apartado 1, del Reglamento que desarrolla la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

La presente Norma establece las bases que han de regir la actuación del auditor, concreta el alcance de los trabajos a realizar y el contenido del informe a emitir una vez finalizada la revisión.

Artículo 2. Principios que han de regir en la actuación del Auditor.

1. El beneficiario de la subvención tiene la obligación de preparar la cuenta justificativa y de presentarla, junto con el informe del auditor, ante el órgano concedente de la subvención de acuerdo con lo dispuesto en legislación vigente. La forma de la cuenta justificativa y el plazo de rendición vendrán determinados en las bases reguladoras de la subvención

2. La responsabilidad del auditor se circunscribe a realizar su trabajo de acuerdo con el contenido de la presente Orden Ministerial, llevando a cabo los procedimientos establecidos en esta Norma y, en su caso, en las bases reguladoras, en la convocatoria o en la resolución de concesión de la subvención. Como resultado de su trabajo el auditor emitirá un informe en el que se detallarán las comprobaciones realizadas y se comentarán todos aquellos hechos o excepciones que pudieran suponer un incumplimiento por parte del beneficiario de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas para la percepción de la subvención, debiendo proporcionar la información con el suficiente detalle y precisión para que el órgano gestor pueda concluir al respecto.

3. El auditor quedará sometido a la presente Norma y, subsidiariamente, a lo previsto en la normativa vigente de auditoría de cuentas en materia de independencia e incompatibilidades, diligencia profesional, secreto profesional, honorarios y papeles de trabajo.

Artículo 3. Procedimientos que el auditor deberá aplicar.

Para emitir el informe, el auditor deberá comprobar la adecuación de la cuenta justificativa de la subvención presentada por el beneficiario, mediante la realización de los siguientes procedimientos:

1.Procedimientos de carácter general:

a.Comprensión de las obligaciones impuestas al beneficiario. El auditor analizará la normativa reguladora de la subvención así como la convocatoria y la resolución de concesión y cuanta documentación establezca las obligaciones impuestas al beneficiario de la subvención y al auditor respecto a la revisión a realizar.

b.Solicitud de la cuenta justificativa. El auditor deberá requerir la cuenta justificativa y asegurarse que contiene todos los elementos señalados en el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones y, en especial, los establecidos en las bases reguladoras de la subvención y en la convocatoria. Además, deberá comprobar que ha sido suscrita por una persona con poderes suficientes para ello.

c.Informe de auditoría y comunicación con el auditor de cuentas. Cuando la entidad haya sido auditada por un auditor distinto al nombrado para revisar la cuenta justificativa de la subvención, obtendrá el informe de auditoría con objeto de conocer si existe alguna salvedad en dicho informe que pudiera condicionar su trabajo de revisión. Asimismo, comunicará el encargo al auditor de cuentas de la sociedad, solicitando del mismo cualquier información de que disponga y que pudiera condicionar o limitar la labor de revisión de la cuenta justificativa. Dicha solicitud de información se llevará a cabo previa autorización de la entidad beneficiaria de la subvención al auditor de cuentas de la sociedad para facilitarla.

2.Procedimientos específicos relativos a la cuenta justificativa:

a.Revisión de la Memoria de actuación. El auditor deberá analizar el contenido de la memoria de actuación y estar alerta, a lo largo de su trabajo, ante la posible falta de concordancia entre la información contenida en esta memoria y los documentos que hayan servido de base para realizar la revisión de la justificación económica.

Cuando así se establezca en las bases reguladoras de la subvención, en la convocatoria o en la resolución de concesión, el auditor llevará a cabo la comprobación de la efectiva realización por el beneficiario de las actividades subvencionadas. Los procedimientos para comprobar estos extremos deberán concretarse en las citadas bases, en la convocatoria o en resolución y harán referencia a la inspección física de elementos tangibles, a la revisión de datos objetivamente contrastables o a la existencia de algún tipo de soporte documental.

En estos casos, las citadas bases, convocatoria o resolución podrán prever la solicitud al beneficiario de la subvención de la contratación de un experto independiente, a cuyo efecto el auditor de cuentas deberá aplicar lo previsto en los apartados 4.1, 4.2, 4.3, 6.2 y 6.3 de la Norma Técnica de Auditoría sobre utilización del trabajo de expertos independientes por auditores de cuentas, publicada por Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 20 de diciembre de 1996.

Los procedimientos realizados así como los resultados obtenidos de la aplicación de los mismos, deberán mencionarse en el informe.

b.Revisión de la Memoria económica abreviada. Esta revisión abarcará la totalidad de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, salvo que las bases reguladoras o la convocatoria prevean otra cosa, y consistirá en comprobar los siguientes extremos:

1.Que la información económica contenida en la Memoria está soportada por una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad subvencionada, con identificación del acreedor y del documento -factura o documento admisible según la normativa de la subvención, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.

2.Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados, conforme a lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de Subvenciones y de su pago y que dichos documentos han sido reflejados en los registros contables.

3.Que los gastos e inversiones que integran la relación cumplen los requisitos para tener la consideración de gasto subvencionable, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.

4.Cuando se hayan imputado costes indirectos siguiendo lo previsto en el artículo 83.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el auditor comprobará que su cuantía no supera aquella que resulte de aplicar al coste total la fracción que establezcan las bases reguladoras de la subvención. Si los costes indirectos imputados responden a un sistema de reparto, el auditor solicitará del beneficiario una declaración respecto de su naturaleza, cuantía y criterios de reparto que se anexará al informe. Sobre la base de esta información se evaluará la adecuación de esta imputación. También se comprobará que su importe se encuentra desglosado adecuadamente en la cuenta justificativa.

5.Que la entidad dispone de ofertas de diferentes proveedores, en los supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, y de una memoria que justifique razonablemente la elección del proveedor, en aquellos casos en que no haya recaído en la propuesta económica más ventajosa.

6.Que se han clasificado correctamente, de acuerdo con el contenido de las bases reguladoras, los gastos e inversiones en la Memoria económica, especialmente en aquellos casos en que el beneficiario se haya comprometido a una concreta distribución de los mismos.

7.Cuando la normativa reguladora de la subvención permita al beneficiario la subcontratación, total o parcial, con terceros de la actividad subvencionada en los términos previstos en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones, el auditor solicitará del beneficiario una declaración de las actividades subcontratas, con indicación de los subcontratistas e importes facturados. Dicha declaración incluirá una manifestación del beneficiario respecto de las situaciones previstas en los apartados 4 y 7 de dicho artículo. De no estar permitida la subcontratación, la declaración del beneficiario contendrá una manifestación de no encontrarse incurso en el incumplimiento de esta prohibición.

El auditor deberá tener presente a lo largo de su revisión la información contenida en esta declaración, con objeto de comprobar su concordancia con el resto de información o documentación utilizada por el auditor para la ejecución de los procedimientos contemplados en esta norma.

8.Que se produce la necesaria coherencia entre los gastos e inversiones justificados y la naturaleza de las actividades subvencionadas.

c.Solicitud al beneficiario de una declaración relativa a la financiación de la actividad subvencionada. El auditor solicitará de la entidad beneficiaria una declaración conteniendo la relación detallada de otros recursos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación de su importe y procedencia. Sobre la base de esta información y de las condiciones impuestas al beneficiario para la percepción de la subvención objeto de revisión, el auditor analizará la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, a efectos de determinar la posible incompatibilidad y, en su caso, el exceso de financiación.

d.Revisión del certificado de tasación de bienes inmuebles. En el caso de que la subvención haya sido destinada a la adquisición de bienes inmuebles, el auditor revisará el certificado del tasador independiente conforme a lo previsto en el artículo 30.5 de la Ley General de Subvenciones. A estos efectos el auditor deberá aplicar lo previsto en los apartados 4.1, 4.2, 4.3, 6.2 y 6.3 de la Norma Técnica de Auditoría sobre utilización del trabajo de expertos independientes por auditores de cuentas, publicada por Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 20 de diciembre de 1996.

e.Comprobación de la carta de reintegro de remanentes. En el supuesto de que exista remanente de subvención no aplicada, el auditor comprobará la carta de reintegro al órgano concedente de dicho remanente así como de los intereses derivados del mismo y la correspondiente anotación contable.

f.Otros procedimientos. Además, el auditor deberá llevar a cabo aquellos otros procedimientos adicionales que, se exijan en las bases reguladoras de la subvención, en la convocatoria o en la resolución de concesión.

g.Carta de manifestaciones. Al término de su trabajo el auditor solicitará a la entidad beneficiaria una carta, firmada por la persona que suscribió la cuenta justificativa, en la que se indicará que se ha informado al auditor acerca de todas las circunstancias que puedan afectar a la correcta percepción, aplicación y justificación de la subvención. También se incluirán las manifestaciones que sean relevantes y que sirvan de evidencia adicional al auditor sobre los procedimientos realizados.


 

Llei 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives. (publicat en català BOE 24-7-1999).

… / …

CAPÍTOL VI
De la documentació social i comptabilitat

… / ….

Article 62. Auditoria de comptes.

1. Les societats cooperatives estan obligades a auditar els seus comptes anuals i l’informe de gestió en la forma i en els supòsits previstos a la Llei d’auditoria de comptes i les seves normes de desplegament o per qualsevol altra norma legal d’aplicació, així com quan ho estableixin els Estatuts o ho acordi l’Assemblea General.

2. Si la cooperativa no està obligada a auditar els seus comptes anuals, el cinc per cent dels socis pot sol·licitar del Registre de societats cooperatives que, amb càrrec a la societat, nomeni un auditor de comptes perquè efectuï la revisió de comptes anuals d’un determinat exercici, sempre que no hagin transcorregut tres mesos a comptar de la data de tancament de l’esmentat exercici.

3. La designació dels auditors de comptes correspon a l’Assemblea General i s’ha de fer abans que finalitzi l’exercici a auditar. El nomenament dels auditors s’ha de fer per un període de temps determinat que no pot ser inferior a tres anys ni superior a nou a comptar de la data en què s’iniciï el primer exercici a auditar, i l’Assemblea General els pot reelegir anualment una vegada hagi finalitzat el període inicial. No obstant això, quan l’Assemblea General no hagi nomenat oportunament els auditors, o en el supòsit de falta d’acceptació, renúncia o altres que determinin la impossibilitat que l’auditor nomenat porti a terme la seva comesa, el Consell Rector i la resta de persones legitimades per sol·licitar l’auditoria poden demanar al Registre de cooperatives que nomeni un auditor perquè efectuï la revisió dels comptes anuals d’un determinat exercici.

4. Una vegada nomenat l’auditor, no se’n pot revocar el nomenament, tret de causa justa.

 

 


 

Reial decret 1337/2005, d’11 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de fundacions de competència estatal. (publicat en català BOE 1-12-2005).

… / …

Article 27. Llibres de comptabilitat.

Les fundacions han de portar necessàriament un llibre diari i un llibre d’inventaris i comptes anuals, així com aquells que el patronat consideri convenients per al bon ordre i exercici de les seves activitats i per fer un control adequat d’aquestes.

Article 28. Comptes anuals.

1. Els comptes anuals comprenen el balanç, el compte de resultats i la memòria. S’han de formular al tancament de l’exercici, de conformitat amb els criteris establerts en les normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius, i s’han d’expressar els valors en euros. Quan els comptes hagin de ser sotmesos a auditoria externa, s’han de formular dins els tres mesos següents al tancament de l’exercici. L’exercici econòmic ha de coincidir amb l’any natural, llevat que en els estatuts s’estableixi un període anual diferent.

2. Els comptes anuals han de ser aprovats pel patronat en el termini màxim de sis mesos des del tancament de l’exercici, sense que pugui delegar aquesta funció en altres òrgans de la fundació.

3. Els comptes aprovats han d’estar signats en tots els fulls pel secretari del patronat, amb el vistiplau del president.

4. Els comptes anuals i, si s’escau, l’informe d’auditoria s’han de presentar al protectorat dins el termini de 10 dies hàbils des de la seva aprovació, juntament amb la certificació de l’acord aprovatori del patronat en què consti l’aplicació del resultat, emesa pel secretari amb el vistiplau del president, els quals han d’acreditar la seva identitat per qualsevol dels mitjans admesos en dret per presentar documents davant els òrgans administratius. Els patrons que vulguin poden sol·licitar que consti en la certificació el sentit del vot. També s’hi ha d’adjuntar la relació de patrons assistents a la reunió en què van ser aprovades, signada per tots ells.

5. El protectorat ha d’examinar els comptes i, si s’escau, l’informe d’auditoria i comprovar-ne l’adequació formal a la normativa vigent. Si en l’examen s’hi aprecien errors o defectes formals, el protectorat ho ha de notificar al patronat perquè els esmeni en el termini que li assenyali, no inferior a 10 dies. Si el patronat no atén aquest requeriment, el protectorat, a la vista de les circumstàncies concurrents, pot exercir les accions que li confereix l’article 35.2 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.

6. Una vegada comprovada l’adequació formal a la normativa vigent dels documents examinats, el protectorat ha de dipositar-lo en el Registre de fundacions de competència estatal, tot això sense perjudici de les comprovacions materials que, dins el termini de quatre anys des de la presentació, pugui realitzar en l’exercici de les seves funcions. Si, com a conseqüència de les comprovacions materials, el protectorat aprecia qualsevol incompliment de la normativa aplicable, ha d’incorporar als comptes dipositats al registre les observacions que consideri oportunes, sense perjudici del possible exercici de les accions que li confereix l’article 35.2 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.

7. Anualment, el protectorat ha de remetre al Ministeri d’Economia i Hisenda les relacions nominals de les fundacions que han complert degudament l’obligació de presentar els comptes anuals i d’aquelles que han incomplert aquesta obligació o que no han atès els requeriments del protectorat destinats al compliment de l’obligació de presentar els comptes.

Article 29. Comptes consolidats

1. Les fundacions que realitzin activitats econòmiques i estiguin en algun dels supòsits previstos als articles 42 i 43 del Codi de comerç per a la societat dominant han de formular, a més, comptes anuals consolidats en els termes que assenyalen el Codi de comerç i les disposicions comptables que siguin aplicables en aquest àmbit. Quan la fundació estigui obligada a consolidar els seus comptes, ho ha de fer constar així en la memòria.

2. Els comptes anuals consolidats s’han de formular i aprovar d’acord amb el que preveu l’article anterior, s’han de dipositar al Registre mercantil, d’acord amb el que disposa la secció 2a del capítol III del títol III del Reglament, i se n’ha de remetre una còpia al Registre de fundacions de competència estatal.

Article 31. Auditoria externa.

1. Correspon al patronat la designació d’un auditor, tant en cas que la fundació estigui legalment obligada a sotmetre els seus comptes a auditoria externa, com en cas que el patronat decideixi voluntàriament sotmetre’ls a auditoria. El nomenament s’ha de fer abans que finalitzi l’exercici que s’ha d’auditar, amb subjecció als períodes de contractació que preveu la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes. No es poden revocar els auditors de comptes abans que finalitzi el període per al qual van ser nomenats, si no hi ha una causa justa.

2. Excepcionalment, l’encarregat del Registre de fundacions de competència estatal pot designar, a instància del protectorat o de qualsevol dels membres del patronat, un auditor de comptes per verificar els comptes anuals d’un exercici determinat, en els casos en què el patronat, estant obligat a nomenar un auditor, no ho hagi fet abans de la finalització de l’exercici que s’ha d’auditar.

3. El nomenament dels auditors per l’encarregat del Registre de fundacions de competència estatal s’ha de fer entre els que constin a la llista d’auditors inscrits en el Registre oficial d’auditors de comptes. A aquest efecte, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha de remetre, el mes de gener de cada any, a l’encarregat del Registre de fundacions de competència estatal una llista dels auditors inscrits en el Registre oficial d’auditors de comptes a 31 de desembre de l’any anterior, per cada província. En cadascuna de les llistes han de figurar, per ordre alfabètic i numerats, el nom i els cognoms o la raó social o denominació dels auditors de comptes, així com el domicili, que necessàriament ha de radicar a la província a què es refereixi la llista. Els auditors que tinguin oficina o despatx obert en diferents províncies poden constar en les llistes corresponents a cadascuna d’elles. Rebudes les llistes, l’encarregat del Registre de fundacions de competència estatal ha de remetre per a la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» el dia i l’hora del sorteig públic per determinar l’ordre de nomenaments. Una vegada efectuat el sorteig, s’ha de publicar al «Butlletí Oficial de l’Estat» la lletra de l’alfabet que determina l’ordre dels nomenaments, que ha de ser la mateixa per a cada província. Aquest ordre comença a regir per als nomenaments que s’efectuïn a partir del primer dia hàbil del mes següent en què hagi tingut lloc la publicació i s’ha de mantenir fins que entri en vigor el corresponent a l’any següent. Per determinar quina llista és la utilitzada per a cada nomenament, cal atenir-se a la província on radiqui el domicili de la fundació. L’encarregat del Registre de fundacions de competència estatal ha de tenir a disposició del públic les llistes d’auditors.

4. La sol·licitud de nomenament d’auditor ha de recollir, almenys, les circumstàncies següents:

a.Identificació del sol·licitant.

b.Denominació i dades d’identificació registral de la fundació.

c.Causa de la sol·licitud.

d.Data de la sol·licitud.

5. En defecte de normes específiques, el règim jurídic dels auditors es regeix pel que disposa la legislació mercantil.


 

REGLAMENT (CEE) No 2454/93 DE LA COMISSIÓ de 2 de juliol de 1993 pel que es fixen determinades disposicions d'aplicació del Reglament (CEE) no 2913/92 del Consell pel que s'estableix el Codi Duaner Comunitari. (DO L 253 de 11-10-1993. No es disposa de publicació oficial en català).

 

... / ...

TÍTULO II bis

OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS

CAPÍTULO 1

Procedimiento de concesión de certificados

 

… / …

S e c c i ó n 3

Condiciones y criterios de concesión del certificado OEA

… / …

 

Artículo 14 decies

 

Con el fin de que las autoridades aduaneras puedan comprobar si el solicitante tiene un sistema de gestión de registros comerciales y, en su caso, registros de transporte, como se indica en el artículo 5 bis, apartado 2, segundo guión, del Código, el solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:

 

a) tener un sistema de contabilidad que sea coherente con los principios contables comúnmente aceptados, aplicado en el Estado miembro en el que se lleve la contabilidad y que facilite el control aduanero mediante auditoría;

 

b) permitir el acceso físico o electrónico de la autoridad aduanera a sus registros aduaneros y, en su caso, a sus registros de transporte;

 

c) tener un sistema logístico que haga una distinción entre las mercancías comunitarias y no comunitarias;

 

d) tener una organización administrativa que corresponda al tipo y al tamaño de la empresa y que sea adecuada para la gestión del comercio de mercancías, y llevar a cabo controles internos que permitan detectar las transacciones ilegales o irregulares;

 

e) en su caso, aplicar procedimientos satisfactorios de utilización de licencias y autorizaciones vinculadas a medidas de política comercial o al comercio de productos agrícolas;

 

f) aplicar procedimientos satisfactorios de archivo de los registros y la información de la empresa y de protección respecto a la pérdida de información;

 

g) garantizar que los empleados sean conscientes de la necesidad de informar a las autoridades aduaneras si se descubren dificultades de cumplimiento y establezcan contactos adecuados para informar a las autoridades aduaneras de dichos sucesos;

 

h) disponer de medidas apropiadas de seguridad de las tecnologías de la información para proteger el sistema informático del solicitante de cualquier intrusión no autorizada, así como para asegurar la documentación del solicitante.

 

No será exigible el cumplimiento del requisito establecido en el párrafo primero, letra c), del presente artículo respecto del solicitante del certificado OEA contemplado en el artículo 14 bis, apartado 1, letra b).

 

 

Artículo 14 undecies

 

1. Se considerará que se cumple el criterio de solvencia financiera del solicitante contemplado en el artículo 5 bis, apartado 2, tercer guión, del Código si se puede demostrar su solvencia respecto a los tres últimos años.

A los efectos del presente artículo, se entenderá por solvencia financiera una buena situación financiera que sea suficiente para que el solicitante pueda cumplir sus compromisos, teniendo en cuenta debidamente las características del tipo de actividad empresarial.

 

2. Si el solicitante lleva establecido menos de tres años, su solvencia financiera se evaluará basándose en los registros y la información disponible.

 

 

Artículo 14 duodecies

 

1. Las normas de protección y seguridad del solicitante, mencionadas en el artículo 5 bis, apartado 2, cuarto guión, del Código, se considerarán adecuadas si se cumplen las condiciones siguientes:

 

a) los edificios que vayan a ser utilizados para la realización de las operaciones amparadas por el certificado están construidos con materiales que resistan un acceso ilegal y protejan de la intrusión ilegal;

 

b) se aplican medidas apropiadas de control del acceso para evitar el acceso no autorizado a las zonas de expedición, los muelles de carga y las zonas de cargamento;

 

c) las medidas de manipulación de las mercancías incluyen la protección contra la introducción, la sustitución o la pérdida de materiales y la alteración de las unidades de carga;

 

d) en su caso, se aplican procedimientos de gestión de las licencias de importación o exportación vinculadas a prohibiciones y restricciones y a distinguir las mercancías correspondientes de otras mercancías;

 

e) el solicitante ha aplicado medidas mediante las cuales se puedan identificar claramente sus socios comerciales a fin de proteger la cadena de suministro internacional;

 

f) el solicitante efectúa, en la medida en que lo permita la legislación, controles de seguridad de los posibles futuros empleados que puedan ocupar cargos sensibles respecto a la seguridad y lleva a cabo controles periódicos de los antecedentes;

 

g) el solicitante garantiza que los empleados de que se trate participan activamente en programas de sensibilización en materia de seguridad.

 

2. Si una compañía aérea o marítima que no esté establecida en la Comunidad, pero que tenga una oficina regional en la misma y se beneficie de las simplificaciones descritas en los artículos 324 sexies, 445 o 448, presenta una solicitud de certificado OEA contemplada en el artículo 14 bis, apartado 1, letra b), deberá cumplir una de las condiciones siguientes:

 

a) ser el titular de un certificado de protección o seguridad internacionalmente reconocido y expedido de acuerdo con los convenios internacionales aplicables al sector de transporte de que se trate;

 

b) ser un agente acreditado, tal como se establece en el Reglamento (CE) no 2320/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) no 622/2003 de la Comisión (2);

 

c) ser titular de un certificado expedido en un país ajeno al territorio aduanero de la Comunidad, si existe un acuerdo bilateral entre la Comunidad y el país tercero que establece la aceptación del certificado, con arreglo a las condiciones fijadas en el mismo.

Si la compañía aérea o marítima es titular de un certificado contemplado en la letra a) del presente apartado deberá cumplir los requisitos establecidos en el apartado 1. La autoridad aduanera de expedición considerará que se cumplen los requisitos establecidos en el apartado 1, siempre que los requisitos para expedir el certificado internacional sean idénticos o correspondan a los del apartado 1.

 

3. Si el solicitante está establecido en la Comunidad, es un agente acreditado a efectos del Reglamento (CE) no 2320/2002 y cumple los requisitos del Reglamento (CE) no 622/2003, se considerará que se cumplen los requisitos establecidos en el apartado 1 en lo que se refiere a los locales respecto a los cuales el operador económico obtuvo el estatuto de agente acreditado.

 

4. Si el solicitante, establecido en la Comunidad, es titular de un certificado de protección o seguridad reconocido internacionalmente expedido de acuerdo con convenios internacionales o un certificado de protección o seguridad europeo expedido de acuerdo con la legislación comunitaria o de una norma internacional de la Organización Internacional de Normalización o una norma europea de los organismos europeos de normalización, se considerará que se cumplen los criterios que establece el apartado 1 en la medida en que los criterios para expedir dichos certificados sean idénticos

 

… / …

 

Artículo 14 quindecies

 

1. La autoridad aduanera de expedición examinará si se cumplen o no las condiciones y criterios para expedir el certificado que se describen en los artículos 14 octies a 14 duodecies. El examen de los criterios que establece el artículo 14 duodecies se llevará a cabo en todos los locales en que el solicitante realice actividades vinculadas a las aduanas. La autoridad aduanera deberá aportar documentos sobre el examen y sus resultados.

Si, en caso de haber muchos locales, el plazo para expedir el certificado no permitiese examinar todos los locales pertinentes y la autoridad aduanera no tiene duda de que el solicitante aplica en todos sus locales unas mismas normas de seguridad, podrá decidir examinar tan solo una proporción representativa de dichos locales.

 

2. La autoridad aduanera de expedición podrá aceptar conclusiones suministradas por un experto en los ámbitos pertinentes contemplados en los artículos 14 decies, 14 undecies y 14 duodecies en lo que respecta a las condiciones y criterios mencionados respectivamente en dichos artículos. El experto no podrá estar vinculado con el solicitante.

 

 


 

Norma Internacional de Treballs de Revisió NITR 2400

Encàrrecs de revisió d'estats financers

 

Norma Internacional de Treballs de Revisió NITR 2400 Encàrrecs de revisió d'estats financers

 

... / ...

 

 

Introduction

 

1. The purpose of this International Standard on Review Engagements (ISRE) is to establish standards and provide guidance on the practitioner’s professional responsibilities when a practitioner, who is not the auditor of an entity, undertakes an engagement to review financial statements and on the form and content of the report that the practitioner issues in connection with such a review. A practitioner, who is the auditor of the entity, engaged to perform a review of interim financial information performs such a review in accordance with ISRE 2410, “Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity.”

 

2. This ISRE is directed towards the review of financial statements. However, it is to be applied, adapted as necessary in the circumstances, to engagements to review other historical financial information.

 

... / ...

 

 

Objective of a Review Engagement

 

3. The objective of a review of financial statements is to enable a practitioner to state whether, on the basis of procedures which do not provide all the evidence that would be required in an audit, anything has come to the practitioner’s attention that causes the practitioner to believe that the financial statements are not prepared, in all material respects, in accordance with the applicable financial reporting framework (negative assurance).

 

... / ...

 

 

Moderate Assurance

 

9. A review engagement provides a moderate level of assurance that the information subject to review is free of material misstatement, this is expressed in the form of negative assurance.

 

 

... /....

 


 

Norma Internacional de Treballs de Revisió NITR 2410 Revisió d'informació financera intermedia realitzada per l'auditor independent de la entitat

INTERNATIONAL STANDARD ON REVIEW ENGAGEMENTS 2410 REVIEW OF INTERIM FINANCIAL INFORMATION PERFORMED BY THE INDEPENDENT AUDITOR OF THE ENTITY. (issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) of the International Federation of Accountants (IFAC)).

 

 

... / ...

 

Introduction

 

1. The purpose of this International Standard on Review Engagements (ISRE) is to establish standards and provide guidance on the auditor’s professional responsibilities when the auditor undertakes an engagement to review interim financial information of an audit client, and on the form and content of the report. ... / ...

 

2. For purposes of this ISRE, interim financial information is financial information that is prepared and presented in accordance with an applicable financial reporting framework1 and comprises either a complete or a condensed set of financial statements for a period that is shorter than the entity’s financial year.

 

3. The auditor who is engaged to perform a review of interim financial information should perform the review in accordance with this ISRE. Through performing the audit of the annual financial statements, the auditor obtains an understanding of the entity and its environment, including its internal control. When the auditor is engaged to review the interim financial information, this understanding is updated through inquiries made in the course of the review, and assists the auditor in focusing the inquiries to be made and the analytical and other review procedures to be applied.

 

A practitioner who is engaged to perform a review of interim financial information, and who is not the auditor of the entity, performs the review in accordance with ISRE 2400, Engagements to Review Financial Statements. As the practitioner does not ordinarily have the same understanding of the entity and its environment, including its internal control, as the auditor of the entity, the practitioner needs to carry out different inquiries and procedures to meet the objective of the review.

 

3a. This ISRE is directed towards a review of interim financial information by an entity’s auditor. However, it is to be applied, adapted as necessary in the circumstances, when an entity’s auditor undertakes an engagement to review historical financial information other than interim financial information of an audit client.

 

... / ...

 

Objective of an Engagement to Review Interim Financial Information

 

7. The objective of an engagement to review interim financial information is to enable the auditor to express a conclusion whether, on the basis of the review, anything has come to the auditor’s attention that causes the auditor to believe that the interim financial information is not prepared, in all material respects, in accordance with an applicable financial reporting framework. The auditor makes inquiries, and performs analytical and other review procedures in order to reduce to a moderate level the risk of expressing an inappropriate conclusion when the interim financial information is materially misstated.

 

8. The objective of a review of interim financial information differs significantly from that of an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). A review of interim financial information does not provide a basis for expressing an opinion whether the financial information gives a true and fair view, or is presented fairly, in all material respects, in accordance with an applicable financial reporting framework.

 

9. A review, in contrast to an audit, is not designed to obtain reasonable assurance that the interim financial information is free from material misstatement. A review consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review may bring significant matters affecting the interim financial information to the auditor’s attention, but it does not provide all of the evidence that would be required in an audit. Agreeing the Terms of the Engagement

 


 

Norma Internacional sobre Serveis Relacionats NISR 4400 Encarrecs per a realitzar Procediments Acordats sobre Información Financiera

INTERNATIONAL STANDARD ON RELATED SERVICES 4400 ENGAGEMENTS TO PERFORM AGREED-UPON PROCEDURES REGARDING FINANCIAL INFORMATION. (issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) of the International Federation of Accountants (IFAC)).

 

Introduction

 

1. The purpose of this International Standard on Related Services (ISRS) is to establish standards and provide guidance on the auditor’s1 professional responsibilities when an engagement to perform agreed-upon procedures regarding financial information is undertaken and on the form and content of the report that the auditor issues in connection with such an engagement.

 

2. This ISRS is directed toward engagements regarding financial information. However, it may provide useful guidance for engagements regarding nonfinancial information, provided the auditor has adequate knowledge of the subject matter in question and reasonable criteria exist on which to base findings. ... / ...

 

... / ...

 

Objective of an Agreed-Upon Procedures Engagement

 

4. The objective of an agreed-upon procedures engagement is for the auditor to carry out procedures of an audit nature to which the auditor and the entity and any appropriate third parties have agreed and to report on factual findings.

 

5. As the auditor simply provides a report of the factual findings of agreed-upon procedures, no assurance is expressed. Instead, users of the report assess for themselves the procedures and findings reported by the auditor and draw their own conclusions from the auditor’s work.

 

6. The report is restricted to those parties that have agreed to the procedures to be performed since others, unaware of the reasons for the procedures, may misinterpret the results.

 

... / ...

 

 

Reporting

 

17. The report on an agreed-upon procedures engagement needs to describe the purpose and the agreed-upon procedures of the engagement in sufficient detail to enable the reader to understand the nature and the extent of the work performed.

 

18. The report of factual findings should contain:

 

... / ...

 

(c) Identification of specific financial or non-financial information to which the agreed-upon procedures have been applied;

 

... / ...

 

(g) Identification of the purpose for which the agreed-upon procedures were performed;

 

(h) A listing of the specific procedures performed;

 

(i) A description of the auditor’s factual findings including sufficient details of errors and exceptions found;

 

(j) Statement that the procedures performed do not constitute either an audit or a review and, as such, no assurance is expressed;

 

... / ...

 

FORMULARI DE CONTACTE
NomCognoms
EmpresaEmail
Text
He llegit i accepto la política de privacitat
Aqui van els missatges d'error o exit